Nieuwsoverzicht


Er zijn 20088 items gevonden.

Sorteren op  

Milieueffecten van biomassa voor energiewinning

Het vergassen van resthout, papier en stro voor energiewinning leidt niet tot noemenswaardige schadelijke emissies. Bij meer verontreinigde biomassastromen zoals GFT is een reinigingsstap nodig, anders wordt de norm voor SO2 overschreden. Dit zijn conclusies van TNO-MEP dat de milieu-effecten in kaart heeft gebracht van de inzet van verschillende biobrandstoffen met verschillende technieken.

Subsidie op schone technologie

Het Novem Programma Milieutechnologie stelt in 1998 3,1 miljoen gulden beschikbaar voor de ontwikkeling en demonstratie van innovatieve milieutechnologieën die leiden tot schonere processen.

Laatste loodjes wegen zwaar voor KWS 2000

De reductie van emissies van vluchtige koolwaterstoffen is goed op weg, maar zal zijn einddoelstelling waarschijnlijk niet halen. Dit blijkt uit het jaarverslag 96/97 van het project Koolwaterstoffen 2000 (KWS 2000) De reductiestrategie in KWS 2000 heeft als doelstelling om de emissies van de doelgroepen industrie, kleine bedrijven en huishoudens met meer dan 50 % terug te brengen in het jaar 2000 ten opzichte van het jaar 1981.

Eerste contract voor Knowaste

De eerste intentieverklaring voor het ophalen van gebruikt incontinentiemateriaal is getekend door verpleeghuis Eugeria uit Almelo. Naar verwachting zal vanaf 1 mei incontinentiemateriaal gescheiden worden ingezameld en zal Knowaste die eens per week komen ophalen.

Gooi- en vechtstreek en Hanze Milieu praten over afvalcontract

Het bestuur van het gewest Gooi- en vechtstreek is met Hanze Milieu gesprekken gestart om haar afvalcontract bij deze onderneming onder te brengen. De huidige relatie met de VAM zou daarvoor moeten worden herzien.

Dynamische stortplaats biedt milieuvoordelen

Door de natuurlijke, biochemische processen in afvalstortplaatsen te benutten wordt het afval sneller onschadelijk gemaakt. Hierdoor is mogelijk minder nazorg nodig. Dit blijkt uit een onderzoek 'Duurzaam storten' dat in opdracht van de VVAV is uitgevoerd.

Minister ziet niets in scansysteem GFT

Minster de Boer betwijfelt of de Müllsheriff in de praktijk effectief zal zijn. Dit scansysteem voor GFT geeft wellicht een hoger percentage hergebruik leidt en een rechtvaardiger kostendoorberekening, maar weegt waarschijnlijk niet op tegen de kosten van invoering, zo schrijft zij de Tweede Kamer.

Slotervaart eerste ziekenhuis met milieucertificaat

Milieuminister Margreet de Boer reikt maandag 20 april aan het Slotervaartziekenhuis een milieuzorgcertificaat uit. Het Slotervaartziekenhuis is daarmee het eerste ziekenhuis in Nederland, het tweede in heel Europa, met een milieuzorgsysteem dat is gecertificeerd volgens ISO-14001.

Scheepsafvalbedrijven willen ingrijpende veranderingen

De Vereniging van Ondernemingen in de Milieudienstverlening voor de Scheepvaart (VOMS) heeft een beleidsplan opgesteld om te komen tot een renderende dienstverlening. Om dit te bereiken zijn ingrijpende veranderingen nodig.

Meerderheid spaart batterijen thuis op

In 85 procent van de huishoudens waar batterijen worden gebruikt, worden deze als ze leeg zijn op één plek in het huis verzameld. Opmerkelijk is dat één persoon verantwoordelijk is voor de inzameling.

Service Centrum Grondreiniging stoot private taken af

Het Stichtingsbestuur van het Service Centrum Grondreiniging heeft besloten om TOP Grond Beheer en Centrum hergebruik Grond af te stoten. Beide ondernemingen richten zich op het bevorderen van de marktwerking van hergebruik van gereinigde grond.

Nederland wordt schoner

Op de achtste nationale natuurschoonmaakdag afgelopen 21 maart, is voor het tweede opeenvolgende jaar minder zwerfafval verzameld. Ook dit jaar deden ongeveer 11.000 vrijwilligers mee, maar werd een groter areaal bezocht.

Roteb-onderdelen definitief geïntegreerd in AVR

De gemeenteraad van Rotterdam heeft definitief ingestemd met de integratie van enkele Roteb-bedrijfsonderdelen met AVR-Bedrijven per 1 april 1998.

Reinigingsbedrijf op Curaçao kiest Nederlandse automatisering

Selikor - de grootste inzamelaar en afvalverwerker op Curaçao - heeft onlangs gekozen om de registratie en administratie geautomatiseerd via het pakket Clear te laten verlopen. Voor leverancier GMT Europe is het de eerste opdracht buiten Europa.

PNEM/MEGA Groep en Van Gansewinkel bestuderen samenwerking

De PNEM/MEGA Groep en de Van Gansewinkel Groep onderzoeken de mogelijkheden tot strategische samenwerking. In dat kader zal de PNEM/MEGA Groep een minderheidsaandeelneming in Van Gansewinkel kunnen verwerven. De beide bedrijven verwachten dat door de samenwerking op operationeel niveau voordelen kunnen worden bereikt, gezien het complementaire karakter van beide ondernemingen.

Nationale afvaldag moet imago afvalbranche verbeteren

Een dag waar op minimaal 50 plekken in het land open manifestaties zullen plaatsvinden, moet misverstanden bij publiek en bestuurders wegnemen. Afgelopen vrijdag zijn verschillende coördinatoren aangesteld die de evenementen regionaal moeten gaan trekken.

Sanering stortplaatsen Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant zal voorlopig geen nieuwe vergunningen meer verlenen voor uitbreiding van stortcapaciteit. Sanering en schaalvergroting van stortplaatsen is noodzakelijk door de afnemende hoeveelheid stortafval.

Vanderhelm Groenrecycling breidt uit

Vanderhelm Groenrecycling uit Pijnacker heeft onlangs een langzaam en een sneldraaiende verkleiningsmachine en een mobiele zeefmachine in gebruik genomen.

Exportbeleid buiten Randstadregio verruimd

Het exportbeleid voor de verwerking van afvalstoffen vanuit Utrecht buiten de Randstadregio wordt verruimd. Naast de afvalstoffen die staan vermeld op de 'Groene Lijst', worden ook andere categorieën afvalstoffen vrijgesteld van het exportverbod. Dit betekent dat voor deze afvalstoffen geen ontheffing meer hoeft te worden verleend voor verwerking in een andere provincie. De meldingsverplichting blijft wel van toepassing.

Wijziging in directie SCD

Op 1maart heeft de heer P.J.A. Verhage zijn functie als algemeen directeur van Service en Controledienst (SCD) neergelegd. Hij wordt opgevolgd door de heer W.J.M. Jansen, die afkomstig is van de VAM.