Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22503 items gevonden.

Sorteren op  

Huisvuilophaalservice voor gehandicapten van start

De gemeente Velsen wil dat bij gehandicapten gratis het huishoudelijk afval wordt opgehaald. ReinUnie start op 7 september 2004 als eerste inzamelbedrijf in Nederland met deze service.

Ruimere vrijstelling GFT-inzameling in het verschiet

De verplichting om GFT-afval gescheiden in te zamelen blijft, maar de vrijstelling die gemeenten daarvoor kunnen krijgen moet aanzienlijk worden uitgebreid. Dat is de verwachting van het AOO-advies dat begin september naar staatssecretaris Van Geel gestuurd wordt.

VROM op koers met modernisering regelgeving

De herijkingsoperatie van VROM waardoor minder regels moeten ontstaan en de administratieve lasten worden beperkt laat een behoorlijke voortgang zien.

Europa stelt nieuwe eisen aan verpakkingsafval

Begin dit jaar keurde het Europees Parlement de herziening van de Europese verpakkingsrichtlijn goed. De vorige dateerde uit 1994. Europa legt hiermee de lat voor recycling fors hoger. Desondanks haalt Nederland de doelen voor 2008 nu al ruimschoots. Enige zorgenkindje is de kunststofverpakking.

Knowaste start in Australië

Het Nederlandse Knowaste wordt voor de Australische vestiging als voorbeeld gesteld.

Van Geel: Discussie over statiegeld pas eind 2005

Staatssecretaris Van Geel wil pas eind 2005 beslissen over uitbreiding van het statiegeldsysteem. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Het bedrijfsleven krijgt, zoals afgesproken, eerst de kans om kleine flesjes en blikjes zonder statiegeld in te zamelen.

Voorbereid op het onverwachte

De afgelopen tijd hebben zich diverse crisissituaties voorgedaan in de afvalwereld. Onnodig vaak bleek daarbij de voorbereiding ter plekke te moeten plaatsvinden. Paniek en negatieve beeldvorming zijn het gevolg. Goede planning vooraf, heldere afspraken en verantwoordelijkheden helpen echter om de situatie correct af te handelen en imagoverlies te voorkomen. Een handreiking.

Buitenlandse bedrijven wisten niet van VIHB

Buitenlandse bedrijven die afval willen transporteren of verhandelen in Nederland moeten zich ook registreren op de VIHB-lijst. Maar de meeste bedrijven wisten van niets.

Verkoop tweedehands spullen via internet is booming

Nederlanders hebben de smaak te pakken als het gaat om het verhandelen van gebruikte goederen via internet.

'Metro' en 'Europe' zijn van VConsyst, 'Lumio' van BWaste

De inwerpzuilen van de ondergrondse afvalinzamelsystemen 'Metro' en 'Europe' zijn het intellectuele eigendom van VConsyst. Het merk en de zuil Lumio zijn van BWaste.

Afvalbedrijven voorzichtig verheugd over voorstel MEP

De AVI's krijgen misschien beter toegang tot de MEP-subsidie. Dit blijkt uit de reactie van minister Brinkhorst van economische zaken op de evaluatie van de wet Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP).

VROM verlengt regeling verwijderingsbijdrage op isolatieglas

Het ministerie van VROM heeft per 1 september 2004 een nieuwe Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) afgegeven voor de verwijderingsbijdrage op isolatieglas.

Geen GFT-inzamelen in buitengebieden met diftar

Onderzoek in de gemeente Dalfsen laat zien dat bij diftar op GFT-afval in het buitengebied het aanbod zo laag is dat de inzameling beter kan worden gestaakt. Het heeft dan nauwelijks effect op het restafval en andere fracties. daarom vraagt Dalfsen nu ontheffing aan VROM.

Nieuw integraal verpakkingenbeleid gewenst

Er moet een nieuw integraal verpakkingenbeleid komen. Deze oproep is gedaan aan de Tweede Kamer door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de NVRD, Roteb en Stichting Natuur en Milieu.

Afvalstromen levensmiddelenindustrie onderzocht

De afval- en reststromen in de levensmiddelenindustrie worden onderzocht. Dit schrijft minister Veerman van Landbouw aan de Tweede Kamer in een tussenrapportage over diervoeders.

Vlaams ondernemersverzet tegen ecotaks

Als het aan de Vlaamse zelfstandige voedingswinkeliers ligt stopt de Vlaamse regering snel met het statiegeld- en retoursysteem voor drankverpakkingen.

Debat over drankverpakkingen uitgesteld

Op 1 september zou het voorstel van Vaan Geel in de Tweede Kamer worden besproken om de verplichting te laten vervallen kunststofdrankverpakkingen meermalig te vullen. De druk van verschillende partijen was te groot, waardoor tweede kamerleden meer tijd willen hebben om de gevolgen te bestuderen.

Nieuwe HOI in Rotterdamse haven

Vanaf een nieuwe locatie gaat Bek & Verburg het vaste afval van zeeschepen inzamelen en be- en verwerken. Het bedrijf heeft daarvoor een overeenkomst met het Havenbedrijf gesloten.

Zeeschepen moeten verplicht afval afgeven

Op 1 oktober wordt het stelsel van indirecte financiering ingevoerd. Dan treedt de wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen in werking.

MEP moet er ook voor AVI's zijn

De Vereniging Afvalbedrijven vindt dat het verbranden van afval veel te weinig waardering krijgt. De AVI's leveren de grootste bijdrage aan de duurzame energie productie van Nederland. Toch krijgt bijna geen enkele AVI financieel ondersteuning uit de subsidiepot voor duurzame energie. De onrendabele top moet anders berekend worden.