Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 22503 items gevonden.

Sorteren op  

Nieuwe opleidingen bouw- en sloopafval en vervuilde grond

Het vervoer van bouw- en sloopafval en vervuilde grond vergt veel van de chauffeurs. Kennis over zaken als milieu, gezondheid en veiligheid is onontbeerlijk. De verouderde cursussen 'vervoer bouw- en sloopafval' en 'vervuilde grond' zijn volledig geactualiseerd, ingekort en beter toegesneden op de vraag. Onder de paraplu van de Veiligheidschecklist Aannemers (VCA) zijn twee opleidingsmodules tot stand gekomen.

Nieuwe norm eindcontrole asbestverwijdering

NEN heeft een normontwerp gepubliceerd dat de eindcontrole na asbestverwijdering beschrijft. Tot op heden werd voor deze eindmeting gebruikgemaakt van een TNO-voorschrift. Ook is de norm voor uitloogproeven in laboratoria verbeterd.

Proef voor olie uit biomassa heeft succes

Bij TNO in Apeldoorn is uienpulp omgezet in olie. De proef is boven verwachting afgesloten en zal nu worden opgeschaald bij het Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB).

Westo wil nog maar 2 installaties bouwen

De Duitse gemeente Emlichheim, net over de grens met Coevorden, heeft de bewoners geïnformeerd over de wijzigingen die Westo heeft aangebracht in de vergunningaanvraag voor de te bouwen AVI.

Luikse vinding verbetert autorecycling

Luikse onderzoekers hebben, in samenwerking met een verwerkingscentrale uit Charleroi, een procédé ontwikkeld dat het mogelijk maakt om afgedankte voertuigen voor bijna 90% te recycleren.

Vlaanderen koploper met kleinere hoeveelheid restafval

De Vlaming zette vorig jaar gemiddeld 152 kilo restafval op de stoep, elf kilo minder dan het jaar daarvoor.

Van Gansewinkel opent vierde WEB-fabriek

Van Gansewinkel opent op 20 april in het bijzijn van Prins Laurent een recyclingsfabriek van Recydel voor wit- en bruingoed in het Belgische Wandre.

Aanbestedingen gaan vaak mis

Gemeenten voeren slechts in 9 procent van de projecten die aanbesteed moeten worden de procedure juist uit. Dat blijkt uit een onderzoek naar het nalevingsgedrag van aanbestedingsregels. De conclusies lijken niet van toepassing op de afvalinzameling, maar ook daar valt nog veel te verbeteren.

Energieconversie als criterium voor nuttige toepassing

De Europese AVI's willen het verschil tussen nuttige toepassing en verwijdering bij het verbranden van afval niet baseren op de calorische waarde van het afval, maar op de efficiëntie van de installatie

Nieuwe CAO voor publieke afvalbedrijven

De onderhandelingen over de nieuwe CAO Afval en Milieu voor de publieke zaak zijn op 14 april begonnen.

MKB weet te weinig van Convenant Verpakkingen

Het MKB moet zich bewuster worden van haar rol in het verminderen van het gebruik van verpakkingen en de recycling ervan.

Slappe oud-papiermarkt houdt aan

De hoeveelheid gescheiden ingezameld oud papier in Nederland blijft te laag, constateert de federatie Nederlandse Oudpapierinzamelaars (FNOI).

Subsidiemogelijkheden verwerking baggerspecie verruimd

Sinds begin april zijn de subsidiemogelijkheden voor verwerking van baggerspecie verruimd.

Richtlijn voor prestatiebestekken Bodemsanering

Problemen in de afspraken tussen opdrachtgever en -nemer bij bodemsaneringsprojecten kunnen voorkomen worden met een voorbeeldbestek.

EVI in Coevorden beoordeeld

In opdracht van de gemeente Emlichheim heeft het Ecologisch Instituut te Darmstadt een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd en een oordeel uitgesproken over de EVI.

Leger des Heils neemt Coro over

Het Leger en Coro hebben een principe overeenstemming bereikt over de overname.

Een problematisch grensgeval

De AVI die Westo wil bouwen op de grens van Nederland en Duitsland krijgt forse tegenwind van provincie en gemeenten. VROM is positief, maar regionale overheden en burgers worden steeds kritischer. Gezien het verloop van eerdere initiatieven is dat geen goed voorteken.

Scheidings- en sorteerbranche in beweging

De Nederlandse scheidings- en sorteerbranche staat op zijn kop. Door een stagnerende aanvoer staan sommige bedrijven droog, enkele hebben zelfs de poorten moeten sluiten. Ze moeten wel, zolang de economie tegenvalt en het afval naar Duitsland verdwijnt. Tegelijkertijd verrijzen nieuwe moderne installaties. Want het zal beter gaan, zo verwacht de branche: in 2006 trekt de markt weer aan.

Raad van State verwerpt sorteereisen uit LAP

De export van bouw- en sloopafval naar Duitsland staat in de schijnwerpers: van diverse kanten komen kritische geluiden die de indruk wekken dat het bij deze export om een soort 'Scheinverwertung' zou gaan: bouwafvalstoffen zouden onder de noemer nuttige toepassing rechtstreeks naar Duitse stortplaatsen worden gereden.

Niet geleverd afval moet AVRI toch betalen

Essent claimt bij AVRI ruim tien miljoen euro voor afval dat niet geleverd is en ook niet zal gaan worden.