Archief van artikelen en berichten


Zoek in

Er zijn 21342 items gevonden.

Sorteren op  

Scheepsafvalbedrijven willen ingrijpende veranderingen

De Vereniging van Ondernemingen in de Milieudienstverlening voor de Scheepvaart (VOMS) heeft een beleidsplan opgesteld om te komen tot een renderende dienstverlening. Om dit te bereiken zijn ingrijpende veranderingen nodig.

Meerderheid spaart batterijen thuis op

In 85 procent van de huishoudens waar batterijen worden gebruikt, worden deze als ze leeg zijn op één plek in het huis verzameld. Opmerkelijk is dat één persoon verantwoordelijk is voor de inzameling.

Service Centrum Grondreiniging stoot private taken af

Het Stichtingsbestuur van het Service Centrum Grondreiniging heeft besloten om TOP Grond Beheer en Centrum hergebruik Grond af te stoten. Beide ondernemingen richten zich op het bevorderen van de marktwerking van hergebruik van gereinigde grond.

Nederland wordt schoner

Op de achtste nationale natuurschoonmaakdag afgelopen 21 maart, is voor het tweede opeenvolgende jaar minder zwerfafval verzameld. Ook dit jaar deden ongeveer 11.000 vrijwilligers mee, maar werd een groter areaal bezocht.

Roteb-onderdelen definitief geïntegreerd in AVR

De gemeenteraad van Rotterdam heeft definitief ingestemd met de integratie van enkele Roteb-bedrijfsonderdelen met AVR-Bedrijven per 1 april 1998.

Reinigingsbedrijf op Curaçao kiest Nederlandse automatisering

Selikor - de grootste inzamelaar en afvalverwerker op Curaçao - heeft onlangs gekozen om de registratie en administratie geautomatiseerd via het pakket Clear te laten verlopen. Voor leverancier GMT Europe is het de eerste opdracht buiten Europa.

PNEM/MEGA Groep en Van Gansewinkel bestuderen samenwerking

De PNEM/MEGA Groep en de Van Gansewinkel Groep onderzoeken de mogelijkheden tot strategische samenwerking. In dat kader zal de PNEM/MEGA Groep een minderheidsaandeelneming in Van Gansewinkel kunnen verwerven. De beide bedrijven verwachten dat door de samenwerking op operationeel niveau voordelen kunnen worden bereikt, gezien het complementaire karakter van beide ondernemingen.

Nationale afvaldag moet imago afvalbranche verbeteren

Een dag waar op minimaal 50 plekken in het land open manifestaties zullen plaatsvinden, moet misverstanden bij publiek en bestuurders wegnemen. Afgelopen vrijdag zijn verschillende coördinatoren aangesteld die de evenementen regionaal moeten gaan trekken.

Sanering stortplaatsen Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant zal voorlopig geen nieuwe vergunningen meer verlenen voor uitbreiding van stortcapaciteit. Sanering en schaalvergroting van stortplaatsen is noodzakelijk door de afnemende hoeveelheid stortafval.

Vanderhelm Groenrecycling breidt uit

Vanderhelm Groenrecycling uit Pijnacker heeft onlangs een langzaam en een sneldraaiende verkleiningsmachine en een mobiele zeefmachine in gebruik genomen.

Exportbeleid buiten Randstadregio verruimd

Het exportbeleid voor de verwerking van afvalstoffen vanuit Utrecht buiten de Randstadregio wordt verruimd. Naast de afvalstoffen die staan vermeld op de 'Groene Lijst', worden ook andere categorieën afvalstoffen vrijgesteld van het exportverbod. Dit betekent dat voor deze afvalstoffen geen ontheffing meer hoeft te worden verleend voor verwerking in een andere provincie. De meldingsverplichting blijft wel van toepassing.

Wijziging in directie SCD

Op 1maart heeft de heer P.J.A. Verhage zijn functie als algemeen directeur van Service en Controledienst (SCD) neergelegd. Hij wordt opgevolgd door de heer W.J.M. Jansen, die afkomstig is van de VAM.

RMK keert zich tegen financiële zekerheid in Wet milieubeheer

De Raad voor het midden- en kleinbedrijf (RMK) heeft zich in een brief aan de Minister van VROM gekeerd tegen een mogelijke AMvB die bedrijven verplicht een financiële zekerstelling op te zetten voor de schade die zij eventueel aan het milieu kunnen toebrengen. De RMK wil eerst eens uitgezocht hebben hoeveel en wat voor soort van milieuschades er zijn geweest die niet op de veroorzaker verhaald konden worden.

Geen concurrentievervalsing door malafide en illegale bedrijven

Minister Wijers vindt het niet nodig bestaande wetgeving of handhaving op milieugebied aan te passen. Een rapport van KPMG/BEA concludeerde dat bonafide ondernemers zwaar concurrentienadeel hebben. Volgens de Minister zijn de conclusies uit het rapport te overtrokken, en gebaseerd op te weinig gegevens.

Huisvuilcentrale Noord-Holland en EDON gaan samenwerken

Huisvuilcentrale Noord-Holland en de EDON Groep hebben een intentieverklaring ondertekend voor een toekomstige intensieve samenwerking. De komende periode zal de verklaring worden uitgewerkt tot een plan van aanpak, waarin de strategische samenwerking op diverse terreinen zal worden vastgelegd.

Tarieven storten en verbranden in het noorden gelijk getrokken

De noordelijke provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel verenigd in het NAO hebben gelijke maximale en minimale tarieven voor het storten of verbranden van brandbaar afval vastgesteld.

PET heeft nu ook zijn eigen stichting

De Stichting Kringloop PET is opgericht. Initiatiefnemers willen de kennis over PET verbeteren door voorlichting over gebruik en hergebruik van deze kunststof en de technologische ontwikkelingen die met hergebruik samenhangen.

Pikmeer II leidt tot acht vervolgingen

Met het tweede Pikmeer arrest plaatst de Hoge Raad een bom onder de strafrechtelijke onschendbaarheid van overheden. De Minister heeft nu aangegeven in acht concrete gevallen tot daadwerkelijke strafrechtelijke vervolging over te gaan. Het merendeel van de gevallen wordt geseponeerd.

Checklisten voor algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Uitgever Koninklijke Vermande heeft een losbladige uitgave op de markt gebracht waarmee inrichtingen kunnen nagaan of en in hoeverre de voorschriften worden nageleefd. Tot 31 maart is er bij voorintekening korting op deze uitgave.

Milieubladen voor bedrijven in de bouw

De Stichting Bouwresearch heeft een bundel uitgegeven waarmee de hoeveelheid afval op eenvoudige wijze te beheersen en te verminderen is. Een geplastificeerde afvalkaart wordt als hulp bijgevoegd.