Nieuwsoverzicht


Er zijn 19363 items gevonden.

Sorteren op  

Wijziging ontwerpbesluit verbranden afvalstoffen

Naar aanleiding van de inspraakreactie zal het ontwerpbesluit verbranden afvalstoffen worden gewijzigd.

Onduidelijkheid na begroting 2003

Voor de afvalsector is de rijksbegroting voor 2003 teleurstellend. VROM laat nauwelijks iets nieuws zien. EZ heeft wel nieuwe plannen, maar heeft nog geen idee hoe ze ingevuld gaan worden.

Meer afvalservice voor schepen in afwachting van nieuwe wet

De implementatie van de richtlijn HOI's loopt vast op de ingewikkelde structuur van financiering. De wetswijzigingen zullen op zijn vroegst in september 2003 van kracht worden.

Kunststofleveranciers bundelen krachten

Op 1 oktober is de Vereniging van Kunststof Leveranciers, VvKL, van start gegaan.

Geen zorgen over nazorgfondsen

Er is geen reden zorgen te hebben dat de fondsen die de nazorg van stortplaatsen moeten financieren geen geld daarvoor hebben, nu de beurzen een grote daling hebben meegemaakt.

Een goed milieu begint bij Drenthe

Gedeputeerde staten van Drenthe willen in het provinciehuis een aantal energiebesparende maatregelen invoeren en de hoeveelheid afval beperken.

Bovenafdichting in bepaalde gevallen geen afval

Het gebruik van bepaalde componenten van Hydrostab in een bovenafdichting wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2000 niet meer als storten van afval beschouwd.

Irado neemt Westrel over

Irado heeft overeenstemming bereikt met Westrel Beheer over de gefaseerde overname van de twee werkmaatschappijen van Westrel: Westland Continental en Gemelli.

Meer samenwerking Indaver en Van Gansewinkel

Indaver en Van Gansewinkel zijn overeengekomen intensiever samen te werken in België.

Subsidie voor inzamelen halon en cfk

Sinds 4 september subsidieert het ministerie van VROM de inzameling en milieuverantwoorde vernietiging van halon en cfk.

Geesink levert honderdste wagen aan Clean Mat

De Geesink Norba Groep, Europa's grootste fabrikant van afvalinzamelvoertuigen en mobiele en stationaire afvalpersen, heeft haar honderdste inzamelvoertuig aan Clean Mat Trucks geleverd.

EU wil strengere verpakkingsrichtlijn

Het Europese parlement heeft met grote meerderheid ingestemd met het voorstel voor de aangescherpte richtlijn voor verpakkingen en verpakkingsafval.

Nieuwe milieuvergunning voor composteerbedrijf in Achterberg

ECOcomposteerbedrijf in Achterberg (gemeente Rhenen) krijgt, als het aan gedeputeerde staten van Utrecht ligt, een milieuvergunning voor de uitbreiding van zijn bedrijfsactiviteiten.

Extra controle vervoer gevaarlijke stoffen

Aanstaande november gaat de Inspectie verkeer en waterstaat, divisie vervoer, het wegtransport van gevaarlijke afvalstoffen extra controleren. Aanleiding voor de actie is het grote aantal overtredingen bij een preventieve controle medio mei 2000.

Sterke groei voorspeld voor Europese afvalmarkt

De Europese stortrichtlijn en stringenter nationaal beleid zullen de komende zeven jaar de omzetten in de Europese markt voor huishoudelijk afval met twintig procent vergroten.

Van Gansewinkel wint tender vlakglas

Vanaf 1 januari volgend jaar gaat Van Gansewinkel vlakglas inzamelen en gaat het dochterbedrijf Maltha de recycling uitvoeren.

Tweede Kamer behandelt LAP in november

Staatsecretaris Van Geel heeft het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) aan de Tweede Kamer aangeboden. Naar verwachting zal de Kamer er niet voor november over spreken.

AVI-bodemas in wegenbouw mag tot 2006

Staatsecretaris Van Geel geeft de afvalbranche tot 1 januari 2006 de tijd om de kwaliteit van AVI-bodemassen te verbeteren. Tot die tijd kan het bodemas in infrastructurele projecten worden toegepast.

Folieproject Knapzak overtuigt

Stichting Knapzak heeft het proefproject folie-inzameling in bouwbedrijven, bouwmarkten, tuincentra en transport/logistiekbedrijven succesvol afgesloten.

Gelders geurbeleid loopt voorop

De provincie Gelderland heeft voor de circa 650 bedrijven waarvoor ze bevoegd gezag is een beleid voor geurhinder opgesteld. Kern van het beleid is een vaste 'meetlat' aan de hand waarvan de hoeveelheid geurhinder wordt vastgesteld.