Nieuwsoverzicht


Er zijn 19938 items gevonden.

Sorteren op  

Alkmaar ontvangt afval via water uit Flevoland

Al enige tijd was de wens van de Huisvuilcentrale Alkmaar en de provincie Noord Holland de aanvoer vooral via water te laten plaatsvinden. Als alles meezit zal als vanaf het voorjaar 1999 het afval uit Flevoland aan de kade aanmeren.

Vuilnisemmer is nostalgie

Bammens staakt de productie van de inmiddels nostalgische vuilnisemmer. De vraag naar de emmer is alleen nog afkomstig van hen die een hang naar nostalgie hebben.

T.V. Aertssen/Indaver kopen grootste shredder

In België is de eerste en grootste Shredder van Diamond Z geleverd aan T.V. Aertssen/Indaver voor het op korte termijn verkleinen van een zeer grote berg autobanden.

Avi's produceren meer afval

Met de toename van de verbrandingscapaciteit, is ook de productie van avi-reststoffen sterk toegenomen. Het stortverbod voor avi-vliegas, dat per 1 januari van kracht zou zijn geworden, laat nog enige tijd op zich wachten.

Nazorg voormalige stortplaatsen blijkt mee te vallen

Nog maar enkele jaren geleden werd de nazorg van voormalige stortplaatsen als een bij voorbaat hopeloze zaak ervaren. Kostenramingen van 30 tot 50 miljard gingen al snel over tafel, evenals de zwarte piet. Inmiddels zijn de kosten een factor 50 naar beneden bijgesteld, en zijn zelfs geluiden te horen van een 'zelf reinigende werking van de natuur'.

Groen punt op de goede weg

In 1997 is in Duitsland ruim 5,6 miljoen ton verpakkingsafval door consumenten in containers met de 'groene punt' geleegd. Dat is ongeveer 89% van al het verpakkingsmateriaal in huishoudens en bij kleine bedrijven ofwel 73,7 kilo per hoofd van de bevolking. In 1996 was dat nog 86% en 71,2 kilo. Hiervan was 5,45 miljoen ton recyclebaar en deze materialen werden uit de stroom geselecteerd en voor recycling aangeboden.

Minister De Boer vindt Ecogrind te duur

Het proces van Ecotechniek waar uit baggerslip een zogenaamd ecogrind ontstaat, is volgens de minister van VROM kostentechnisch gezien niet een goed alternatief. Volgens haar berekeningen bestaat er een aanzienlijk prijsverschil tussen de productie van ecogrind en het storten, ook als geen vrijstelling van de afvalstoffenbelasting zou gelden.

ADMES groeit

De coöperatieve vereniging ADMES heeft in drie jaar het ledental zien oplopen tot 37.

Schaalvergroting ook bij onafhankelijken

De Samenwerkende Nederlandse Afvalinzamelbedrijven, een landelijk verbond van onafhankelijke afvalinzamelaars, en het ACU hebben de handen ineen geslagen. Daarmee ontstaan een netwerk van ongeveer 40 bedrijven.

Nederland vervult voortrekkersrol in bouwrecycling

Duitsland is haar vooraanstaande positie in recycling van bouw- en sloopafval aan het verliezen. Met name de vorderingen in Nederland vormen een voorbeeld voor de rest van Europa. Dit concludeert de BRBS na afloop van het 9e internationale recyclingcongres van de FIR.

Groningen sluit trainingsproject preventie af

De provincie Groningen heeft het tweede project waarbij ambtenaren praktijkervaring kunnen opdoen met preventie van afvalstoffen en emissies bij bedrijven afgesloten.

Eltacon levert biogasinstallatie aan België

Ingenieursbureau Eltacon uit Zoetermeer heeft in opdracht van vuilverwerker CETEM in België een installatie voor de behandeling van biogas ontworpen en onlangs afgeleverd.

Cryocondensatie voor kwikverwijdering

Bij Begemann Milieutechniek (BMT) is een cryogene afgasreinigingsinstallatie opgeleverd. Het is het eerste project waarin cryocondensatie wordt toegepast voor de verwerking van kwik.

Kennisnetwerk metaalhoudende reststoffen opgericht

Op initiatief van het ministerie van VROM is het 'Kennisnetwerk metaalhoudende reststoffen' in het leven geroepen. In dit netwerk gaan het bedrijfsleven, onderzoekers en de overheid met elkaar in dialoog om nieuwe oplossingen te zoeken voor de verwerking van afval met zware metalen.

Energie uit biomassa vaak de beste optie

De inzet van organisch afval voor energieopwekking is vaak te verkiezen boven andere verwerkingsroutes. De totale milieulast is geringer, zelfs als relatief vuile afvalstromen zoals geverfd afvalhout, papierslib en rioolwaterzuiveringsslib in een kolencentrale worden meegestookt. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van VROM. De conclusies ontkrachten de protesten van de milieubeweging tegen deze vorm van duurzame energie.

Milieuzorg bij gemeentewerven en milieustraten

Alle gemeenten moeten per 1 januari 1998 beschikken over een intern milieuzorgsysteem. Dat geldt ook voor de gemeentewerf en de milieustraat. Om te voorkomen dat iedere gemeente het wiel opnieuw uitvindt, heeft de provincie Utrecht een projectgroep van gemeenten gevormd.

Richtlijn voor de verwijdering van PCB's en PCT's

Ontwerp van een ministeriële regeling, houdende implementatie van richtlijn nr. 96/59/EG van de Raad van de Europese Unie betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's), zoals verstuurd naar de Tweede Kamer op 20 april 1998, door de minister van VROM.

Reinigingsproef veegvuil naar grotere schaal

In samenwerking met Bodemsanering Nederland (BSN) gaat AVL een grootschalige proef uitvoeren met het reinigen van veegvuil. Dit kan een besparing van f. 60,- per ton opleveren.

Klok Containers gecertificeerd

KLOK Containers uit Rotterdam heeft het NEN-EN-ISO 9002 certificaat behaald.

Gevolgen opheffen provinciegrenzen

Voor het opheffen van de provinciegrenzen moeten de stort- en verbrandingstarieven meer in evenwicht worden gebracht. Voor het openen van de grenzen voor niet-brandbaarafval is het wachten op het landelijk stortplan.