Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 5428 items gevonden.

Sorteren op  

Brief aan Tweede Kamer - Stand van zaken microplastics

Aanbieding rapporten voedselverspilling

Onderzoek mogelijkheden uitbreiding uitzonderinglijst producten v.w.b. vermelding houdbaarheidsdatum/THT

Zelfmonitoring pilots Voedselverspilling

Monitor voedselverspilling 2009-2014

Brief van de Voedsel- en Warenautoriteit aan ministeries van VWS en EZ

Brief VNG over beschutte werkplekken en Participatiewet

Jaarverslag 2015 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Persbericht BDE over elektronische begeleidingsbrief

Kamervragen over meestoken van Subcoal

Call for proposals - Gesloten kringlopen: Transitie naar een circulaire economie

Ontwerpvoorstel voor herziening Kra met betrekking tot beoordeling HP14

Studie naar verschillende beoordelingsmethoden voor HP14

Beantwoording Kamervragen over stopzetten financiering Green Deals

Beantwoording Kamervragen over bij- en meestook van biomassa

Wetsontwerp Duitse verpakkingenwet

Concurrentie in de Duitse restafvalinzameling

Geschilbesluit BMC Moerdijk - Enexis

Verzekeren van naleving milieuwetgeving en het tegengaan van milieucriminaliteit

Kamervragen over vernietiging kledingstukken