Vakblad Afval! maart 2012 (nr. 2)

Raamakkoord verpakkingen nog geen gelopen race

Na lang wachten is het voorstel voor een tweede Raamakkoord verpakkingen dan toch verschenen, net op tijd voor de behandeling in de Tweede Kamer. Klapstuk is de afschaffing van de statiegeldverplichting per 2014. Kamerleden dragen het voorstel in meerderheid, maar dat ligt waarschijnlijk anders bij de gemeenten.

 

Vissen in nieuwe vijvers

Meer dan ooit worstelen bestuurders in de branche met hun bedrijfsstrategie. De markt verandert snel. Waardecreatie uit reststromen, een steeds verdergaande scheiding, herschikking van de rol van de overheid en die van het bedrijfsleven, kritischer wordende klanten en toenemende concurrentie spelen een steeds grotere rol. Dat afvalbedrijven daarop moeten inspelen is niet alleen noodzaak, het biedt ook kansen.

 

“Grondstoffenefficiëntie is grands travaux voor Europa”

De route naar een 'resource efficient' Europa ligt in publiek-private samenwerking, waarbij stakeholders niet bang moeten zijn om zich te committeren. Een Schengengebied voor afval moet verdere schaalvergroting naar Europees niveau mogelijk maken.

 

Interbellum van de afvalmarkt

De verwerkingsprijs voor restafval daalde het afgelopen jaar tot een haast onvoorstelbaar laag niveau. Dat lijkt ook de bodem te zijn geweest, althans voorlopig. Voor de middellange termijn is de situatie nog ongewis. Veel factoren hebben een onzeker effect op de prijsontwikkeling.

 

Opnieuw de printer in

Nederlanders stoppen jaarlijks zo'n acht miljoen cartridges in hun printers, waarvan bijna een kwart bestaat uit hervulde cartridges. Van Klaveren CCC, waarbij de drie C's staan voor Cartridge Collection Centre, is één van de bedrijven die lege cartridges inzamelt, sorteert en verkoopt aan hervul- en revisiebedrijven. Inmiddels zamelt het bedrijf ook afgedankte mobiele telefoons en ICT-apparatuur in.

 

Door de ogen van... Marc van Buijtene

Marc van Buijtene, algemeen directeur Van Vliet Contrans in Wateringen

 

Nederlands grootste WKK-installatie op biogas levert stadswarmte

Voor het eerst levert een commerciële onderneming 100 procent duurzame warmte aan het stadswarmtenetwerk in het noordwesten van Amsterdam. Een slim, maar eenvoudig idee maakte dat de business case ineens voor alle partijen interessant werd. “Hoewel diepe zakken wel nodig zijn in de opstartfase, evenals de bereidheid om geduld te hebben voordat investeringen renderen”, aldus Martin Buijck, projectdirecteur van Westpoort Warmte.

 

Gebruik de rechter

In het omgevingsrecht heeft vernietiging van een vergunning in de regel het effect dat het bevoegd gezag opnieuw moet besluiten. Tegen dat nieuwe besluit staat dan weer bezwaar en beroep open. Het gevolg is vertraging en onzekerheid: frustrerend voor het bevoegd gezag, de aanvragers, appellanten en ook voor drukbezette rechters.

 

Certificaat voor duurzame biomassa wint terrein

Het NTA 8080 certificaat dat aantoont dat producten echt gemaakt zijn van duurzame biomassa wordt door steeds meer bedrijven als standaard geaccepteerd.

 

Flexibel werken mag niet

De flexibele schil rond ploegendiensten lijkt een gouden greep. Het is een oplossing voor vergrijzing en het maakt parttime werken gemakkelijker. Bovendien levert flexibilisering een flinke kostenbesparing op. Er is echter één probleem: de huidige cao laat flexwerk niet toe.

 

De comfortabele veegmachine

In de markt van 4 m3 veegmachines trekt de nieuwe Schmidt Cleango 500 veegmachine veel aandacht. Deze nieuwe veegmachine vormt een aantrekkelijk alternatief in dit traditioneel grootste segment van de veegmachinemarkt.

 

Beschermt Evoa bedrijfsgeheimen?

Elke exporteur van afvalstoffen heeft wel eens een Bijlage VII formulier moeten invullen. Op dat formulier hoort onder punt 6 naam en toenaam van de producent of de inzamelaar van de afvalstoffen te worden genoemd. Maar is dat eigenlijk geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie? Die vraag ligt nu bij het Europese Hof.

 

IJstijd komt er toch wel weer aan

De mens beïnvloedt het klimaat. Met de stijging van temperaturen, regenbuien die korter maar steeds heftiger worden en het smelten van gletsjers en ijskappen, wordt dat onomstotelijk bewezen. Of komen deze verschijnselen al sinds het ontstaan van de aarde met regelmaat voor? Ook zonder menselijk toedoen?