Nieuwsoverzicht


Er zijn 21924 items gevonden.

Sorteren op  

Energie uit biomassa vaak de beste optie

De inzet van organisch afval voor energieopwekking is vaak te verkiezen boven andere verwerkingsroutes. De totale milieulast is geringer, zelfs als relatief vuile afvalstromen zoals geverfd afvalhout, papierslib en rioolwaterzuiveringsslib in een kolencentrale worden meegestookt. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van VROM. De conclusies ontkrachten de protesten van de milieubeweging tegen deze vorm van duurzame energie.

Milieuzorg bij gemeentewerven en milieustraten

Alle gemeenten moeten per 1 januari 1998 beschikken over een intern milieuzorgsysteem. Dat geldt ook voor de gemeentewerf en de milieustraat. Om te voorkomen dat iedere gemeente het wiel opnieuw uitvindt, heeft de provincie Utrecht een projectgroep van gemeenten gevormd.

Richtlijn voor de verwijdering van PCB's en PCT's

Ontwerp van een ministeriële regeling, houdende implementatie van richtlijn nr. 96/59/EG van de Raad van de Europese Unie betreffende de verwijdering van polychloorbifenylen en polychloorterfenylen (PCB's/PCT's), zoals verstuurd naar de Tweede Kamer op 20 april 1998, door de minister van VROM.

Reinigingsproef veegvuil naar grotere schaal

In samenwerking met Bodemsanering Nederland (BSN) gaat AVL een grootschalige proef uitvoeren met het reinigen van veegvuil. Dit kan een besparing van f. 60,- per ton opleveren.

Klok Containers gecertificeerd

KLOK Containers uit Rotterdam heeft het NEN-EN-ISO 9002 certificaat behaald.

Gevolgen opheffen provinciegrenzen

Voor het opheffen van de provinciegrenzen moeten de stort- en verbrandingstarieven meer in evenwicht worden gebracht. Voor het openen van de grenzen voor niet-brandbaarafval is het wachten op het landelijk stortplan.

Vecom breidt uit

Vecom, ICR en Houseman zullen hun activiteiten in een gezamenlijke onderneming samenbrengen. Daarnaast heeft Vecom de verwerkingscapaciteit aanzienlijk uitgebreid.

Cleanaway neemt Duitse SKP en TSM over

Met de overname van SKP in Europees verband en TSM voor de Nederlandse vestiging, wil Cleanaway in voortvarend tempo schaalvergroting realiseren om zo de dienstverlening te verbeteren.

Biogas technologie op Cd-rom

'Biogas from waste and waste water treatment' is de titel van een nieuwe interactieve CD-ROM die geproduceerd is door de LIOR (European Economic Interest Group).

BFI Nederland definitief overgenomen door SITA

Het Amerikaanse BFI heeft zijn belangen buiten Noord-Amerika verkocht aan het Franse Sita International Services. SITA wordt daarmee de grootste Europese afvalverwerker. De Europese Commissie maakt tegen de overname geen bezwaar. BFI Nederland heeft met ingetogen opluchting op de overname gereageerd. De naam BFI verdwijnt binnen afzienbare tijd uit het straatbeeld.

Minister geeft visie op nazorg stortplaatsen

Minister De Boer heeft in een brief aan de Tweede kamer meegedeeld hoe zij de (eeuwigdurende) nazorg denkt te gaan regelen voor stortplaatsen die voor september 1996 waren beëindigd. Geschat wordt dat dit ongeveer 250 miljoen per jaar zal gaan bedragen.

Insulinde Recycling overgenomen door Hanze Milieu

Hanze milieu heeft Insulinde Recycling overgenomen. Insulinde is een milieu- en recyclingbedrijf, dat een aantal dochterondernemingen en participaties kent, die ieder gespecialiseerd zijn in een bepaalde tak van recycling.

15 genomineerden voor Europese milieuprijzen

Een internationale jury heeft 15 bedrijven genomineerd voor de European Better Environment Awards for Industry (ebeafi) '98. De winnaars worden bekend gemaakt tijden de officiële prijsuitreiking in Nederland. Het is de eerste keer dat de prijzen in Nederland worden uitgereikt.

Raad van State geeft provincie Utrecht deels gelijk in zaak BRC

De Raad van State heeft de provincie Utrecht in het gelijk gesteld in de zaak tegen BRC. BRC mag een partij afvalstoffen niet van haar terrein halen en aanwenden voor andere doeleinden. De eis van de provincie om de afvalstoffen naar een legale verwerker af te voeren werd niet gehonoreerd.

Bouwstoffenbesluit nu met zekerheid ingevoerd

Na evaluatie van het Bouwstoffenbesluit zal dit nu definitief op 1 januari worden ingevoerd. Het hergebruik van bouwstoffen wordt door het besluit niet gehinderd. Wel zijn nog een paar hobbels te nemen, vooral in de voorlichting. Verder blijkt dat de invoering aanmerkelijk minder kost dan oorspronkelijk gedacht.

Leidraad omgaan met teerhoudend asfalt

Door CROW, kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, is een procedure uitgegeven voor het verwerken van teerhoudende producten in de wegenbouw. De leidraad geeft een praktisch, compact overzicht van de bestaande mogelijkheden.

Milieueffecten van biomassa voor energiewinning

Het vergassen van resthout, papier en stro voor energiewinning leidt niet tot noemenswaardige schadelijke emissies. Bij meer verontreinigde biomassastromen zoals GFT is een reinigingsstap nodig, anders wordt de norm voor SO2 overschreden. Dit zijn conclusies van TNO-MEP dat de milieu-effecten in kaart heeft gebracht van de inzet van verschillende biobrandstoffen met verschillende technieken.

Subsidie op schone technologie

Het Novem Programma Milieutechnologie stelt in 1998 3,1 miljoen gulden beschikbaar voor de ontwikkeling en demonstratie van innovatieve milieutechnologieën die leiden tot schonere processen.

Laatste loodjes wegen zwaar voor KWS 2000

De reductie van emissies van vluchtige koolwaterstoffen is goed op weg, maar zal zijn einddoelstelling waarschijnlijk niet halen. Dit blijkt uit het jaarverslag 96/97 van het project Koolwaterstoffen 2000 (KWS 2000) De reductiestrategie in KWS 2000 heeft als doelstelling om de emissies van de doelgroepen industrie, kleine bedrijven en huishoudens met meer dan 50 % terug te brengen in het jaar 2000 ten opzichte van het jaar 1981.

Eerste contract voor Knowaste

De eerste intentieverklaring voor het ophalen van gebruikt incontinentiemateriaal is getekend door verpleeghuis Eugeria uit Almelo. Naar verwachting zal vanaf 1 mei incontinentiemateriaal gescheiden worden ingezameld en zal Knowaste die eens per week komen ophalen.