Nieuwsoverzicht


Er zijn 22138 items gevonden.

Sorteren op  

Stichting Retour houdt groei niet vast

Het aantal abonnees van de stichting Recycling Disposables Benelus (Retour) is in 1997 met 5000 gestabiliseerd. Abonnees zijn bedrijven die via de stichting hun kunststof en papierenbekers voor recycling beschikbaar stellen. Er werd 1300 ton bekers ingezameld.

Ook AVRI wil ondernemer worden in de afvalverwerking

AVRI en Grontmij BRP hebben een intentieverklaring ondertekend voor een strategische samenwerking die de huidige afvalverwerkingsactiviteiten in de toekomst moet gaan uitbreiden met methoden gericht op hergebruik van bedrijfsafval.

Recycling van kunststoffen kan verdubbelen in 2006

De mechanische recycling van kunststofafval in West-Europa kan verdubbelen van 1,2 miljoen ton in 1995 tot 2,7 miljoen ton in 2006 volgens een onderzoek uitgevoerd door onder andere TNO.

Werkboek milieumaatregelen Metaal- en elektro industrie

De FO-industrie heeft het werkboek milieumaatregelen Metaal - en elektrotechnische industrie gepubliceerd. De lijvige handleiding komt voort uit de intentieverklaring die in 1995 is ondertekend door overheid en bedrijfsleven. Het werkboek is bestemd voor de ruim 14.000 metalelektro bedrijven en de vergunning verlenende overheden.

Europese milieuprijzen uitgereikt

De ebeafi'98, de Europese milieuprijs, is in de categorie afval toegewezen op het bedrijf Jesse Brough Metals Group voor een proces waarmee aluminium slakken, een afvalproduct uit hoogovens, kunnen worden hergebruikt.

De Jonge verlaat PME Adviesbureau

De twee directeuren van PME adviesbureau, ir. J.A. de Jonge en dr.ir. P.W. Renaud hebben besloten uit elkaar te gaan.

Alternatieven voor afzet bermgras gezocht

Beheerders van wegen en sloten vinden de kosten voor composteren van hun bermgras te hoog worden. GroenGoed, een nieuw bedrijf werpt zich nu op om andere afzetkanalen te vinden, zodat het bermgras toch wordt afgevoerd en de daarmee het ecologisch beheer van bermen kan blijven voortbestaan.

Stroom aan initiatieven voor kunststofrecycling

Als vertegenwoordiger van de verpakkingsketen wil de Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen (VMK) een aantal ontwikkelingsprojecten beginnen, om daarmee de doelstellingen in het Convenant Verpakken II te realiseren.

Combinatie Doppstadt Grizzly en John Deere hakselaar

Bij de Gebroeders Oudejans in Zaandam is een Doppstadt Grizzly compost omzetmachine in gebruikgenomen, die is geplaatst op een John Deere hakselaar.

Weinig vooruitgang in Europees milieu

Er is veel milieubeleid in Europa, maar dit leidt niet tot een duidelijke verbetering van het milieu. Vooral op het gebied van afvalbeheer zijn de vorderingen niet noemenswaardig.

Richtlijn IBC-maatregelen aan de praktijk getoetst

Bij een goede duurzame isolatie is het mogelijk secundaire bouwstoffen, zoals teerhoudend asfaltgranulaat en AVI-bodemas, te hergebuiken in wegfunderingen en ophogingen. Een werkgroep van CROW heeft onderzocht in hoeverre de aanwijzingen uit de Richtlijn IBC hiervoor praktisch bruikbaar zijn.

OESO herdefinieert afvalstoffenbegrip

Een werkgroep van de OESO heeft eind april een aanbeveling gedaan voor het onderscheid tussen afval en niet-afval.

Nieuw KGA-depot in Den Oever

TC Waddenzee heeft in Den Oever een nieuw depot geopend voor klein gevaarlijk afval. Vissersschepen, binnenvaartschepen en recreatievaartuigen kunnen daar vanaf 1 juni terecht voor het inleveren van KGA.

Geesink neemt Orlaco-zuil over

Op 1 juni 1998 heeft Orlaco uit Barneveld de verkoopactiviteiten van de ondergrondse afvalzuil ondergebracht bij Geesink Kiggen.

Geef burgers meer inspraak bij keuze stortlocaties

Zakelijke en economische belangen van gemeenten staan voorop bij de keuze van een locatie van een stortplaats. Milieu-aspecten spelen slechts een zeer beperkte rol. De keuze is vooral een politiek steekspel, waarbij provincies en samenwerkingsverbanden een cruciale rol spelen.

Nieuwe voorstellen voor VAMIL

Voor de VAMIL-regeling van 1999 kunnen tot en met 1 oktober nieuwe voorstellen worden gedaan bij het ministerie van VROM.

Maatregelen voor scheepsafvalbedrijven voorgesteld

De ministers van VROM, V&W en Justitie hebben maatregelen aangekondigd om meer greep te krijgen op bedrijven die scheepsafval verwerken. Hierdoor zou een herhaling van een TCR affaire zich minder gemakkelijk kunnen voordoen.

Kunststofrecycling blijft stijgen

In West-Europa is in 1995 en 1996 in totaal 1,6 miljoen ton kunststofafval gerecycleerd, een stijging van ruim 15%. De toename kwam voor 98.000 ton voor rekening van mechanische recycling en 152.000 ton voor feedstockrecycling.

Scoribel tekent protest aan tegen MJP-GA II

Volgens Scoribel is het MJP gevaarlijk afval II in strijd met het gemeenschapsrecht, omdat het een inbreuk maakt op het vrije verkeer van goederen en het een onjuiste uitwerking is van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

ROVA boekt goede start

NV ROVA Holding heeft in het eerste (verlengde) boekjaar van haar bestaan (1 juni 1996 tot 31 december 1997) een winst behaald van f. 13,4 miljoen bij een omzet van f. 156 miljoen.