Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 16 oktober 2017

Wecycle zorgt voor werkgelegenheid in de circulaire economie

KPMG Sustainability onderzocht hoeveel reguliere werkgelegenheid en SROI (Social Return on Investment) Wecycle genereert met het inzamelen en verwerken van e-waste. Dit gebeurt onder meer in de Wecycle Service Centers, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt afgedankte elektrische apparaten sorteren en demonteren. De uitkomsten zijn ronduit positief.

Wecycle_Afval_binnenkant.jpgHet handmatig demonteren van witgoed in een Wecycle Service Center.

Wecycle zamelt jaarlijks 110.000 ton afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen in. Dit is meer dan 75 procent van de totaal gerapporteerde hoeveelheid ingezameld e-waste in Nederland. De non-profitorganisatie is constant op zoek naar circulaire modellen, die een meerwaarde opleveren voor alle partijen in de keten. Een voorbeeld hiervan zijn de Wecycle Service Centers. Jan Vlak, algemeen directeur Wecycle: ”Door strategische samenwerkingen zetten we met de Service Centers een kwalitatief hoogwaardig concept neer op omvangrijke schaal. Het sorteren en demonteren van elektrische apparaten in het Service Center levert milieuwinst op, omdat het recyclerendement hoger wordt. Daarnaast levert het sociale winst op, omdat medewerkers de kans krijgen via deze activiteiten door te stromen naar een reguliere baan. Zo verbinden we de circulaire met de sociale economie.”

Er zijn in totaal elf Service Centers operationeel en gepland, verspreid over heel Nederland (zie kader).

Wat is een Wecycle Service Center?

In een Wecycle Service Center werken verschillende partijen samen. Naast Wecycle zijn dit gemeenten, publieke inzamelbedrijven en sociale werkbedrijven. Ook wordt intensief met gecertificeerde recyclebedrijven de verdere verwerking afgestemd. Het doel van de samenwerking is meerwaarde te creëren op het gebied van zowel de circulaire als de sociale economie.

Medewerkers uit de betrokken gemeenten sorteren, demonteren en depollueren (= verwijderen van milieugevaarlijke stoffen) afgedankte elektrische apparaten. Ook kunnen zij andere werkzaamheden verrichten, zoals het uitvoeren van steekproeven of het uitpakken van retourzendingen. Een deel van hen volgt hierbij tevens een re-integratietraject. Deze aanpak leidt zowel tot een hoger materiaalhergebruik, als tot sociale winst voor de betrokken medewerkers en gemeenten.Wecycle_Afval_WSC.jpg

Ketenregisseur

De Service Centers voorzien zowel in de behoeften van de partnergemeenten van Wecycle als van haar opdrachtgevers. Producenten en importeurs vragen in toenemende mate aan Wecycle invulling van hun eigen circulaire activiteiten.

Bijvoorbeeld het sorteren van een bepaald merk of product, of het apart houden van componenten na demontage. Hiervoor is niet alleen schaalgrootte nodig, maar ook een organisatie die regie voert op de inzamelketen, toeziet op de kwaliteit in de keten en betrokken partijen deskundig adviseert en laat samenwerken.

Circulaire en sociale banen

KPMG Sustainability heeft de effecten van Wecycle op de werkgelegenheid in kaart gebracht. Speciale aandacht kreeg de bijdrage die de stichting levert aan het 100.000 banenplan van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het blijkt dat de inzameling en recycling van e-waste via Wecycle op jaarbasis maar liefst 700 fte aan werkgelegenheid genereert. Ruim een kwart hiervan (27 procent) wordt ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 1 fte in hiervan (27 procent) wordt ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 1 fte in SROI-verband staat hierbij gelijk aan gemiddeld drie personen. Dit betekent in de praktijk zo’n 550 mensen. Het hoogste aandeel SROI wordt gecreëerd bij het sorteren (44 procent) en het handmatig demonteren (50 procent) van e-waste.

Road2Work is een re-integratiebedrijf en strategisch partner van Wecycle. Directeur Erik Schalk legt uit waarom het werk in de Service Centers zo belangrijk is: “Via het sorteren en demonteren van elektrische apparaten brengen we mensen arbeidsritme, arbeidsethos en arbeidsvaardigheden bij. Dit zorgt voor structuur in hun leven en geeft ze weer hernieuwd zelfvertrouwen.

Daardoor maken ze een betere kans op de arbeidsmarkt.“ Jaarlijks kunnen - per Wecycle Service Center - 30 tot 45 mensen hun uitkering opzeggen, omdat ze worden aangenomen voor regulier werk of een studie gaan volgen.

Wecycle_Afval_grafiek_KPMG.pdfFoto: KPMG Sustainability 2017

Belang van samenwerking

Samenwerken om inzameldoelstelling te bereiken Wecycle draagt substantieel bij aan de inzameling van e-waste in Nederland. Volgens de laatste cijfers van het Nationaal (W)EEE Register, is in 2015 in totaal 145.000 ton e-waste ingezameld. Wecycle neemt hiervan 110.000 ton voor haar rekening. Nederland staat voor de uitdaging om in 2019 niet minder dan 65 procent in te zamelen van het gewicht dat aan elektrische apparaten en lampen op de markt wordt gebracht. Alleen door intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen komt deze inzameldoelstelling binnen bereik. Door regie te voeren op de keten en hierbinnen partijen met elkaar te verbinden, voegt Wecycle waarde toe aan de circulaire en sociale economie. Niet alleen door het ingezamelde e-waste voor 97 procent nuttig te laten toepassen maar tevens op het gebied van werkgelegenheid.


Vakblad Afval! augustus 2017 (nummer 5)