Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 28 maart 2017

"Textiel al jaren van ondergeschikt belang"

Enigszins zorgwekkend. Dat is hoe Maarten van Renssen van Sympany sectorplan 5 van het Landelijke Afvalbeheerplan 3 (Lap3) duidt. "We beginnen gewoon weer van voor af aan."

Maarten van Renssen.jpgMaarten van Renssen, senior adviseur Inzameling & Recycling bij Sympany.

Textiel is een van de zeven prioritaire materiaalstromen in het Ketengericht Afvalbeleid en had als richtinggevende doelstelling om 20 procent vermindering van milieudruk over de keten te realiseren in 2015. De in dit kader gesloten ‘Green Deal Duurzame Inzameling Textiel’ die in juni 2016 is afgerond, heeft haar hoofddoel – 50 procent minder textiel in het restafval – echter niet bereikt. 

Volgens Maarten van Renssen, senior adviseur Inzameling & Hergebruik bij Sympany, vormt deze voorgeschiedenis aanleiding om in het Lap3 extra aandacht aan textiel te besteden. Maar na het lezen van de inspraakversie is hij teleurgesteld. “Helaas kom ik hier in het Sectorplan bitter weinig over tegen. Wel lees ik dat textiel in het Vang-programma is opgenomen en dat “een eerste stap in de ketenaanpak het formuleren van een wensbeeld voor de keten in de toekomst met bijbehorende doelstellingen” zal zijn. Bij mij komt deze, overigens bijzonder cryptische, zinsnede over als ‘we beginnen gewoon weer van voor af aan.’”

Vrijheid

Hij vervolgt: “Waarom wordt er bijvoorbeeld geen specifieke doelstelling voor textielinzameling geformuleerd? De algemene doelstelling van 75 procent afvalscheiding in 2020, zoals gesteld in het algemeen beleidskader en dat al in januari 2014 aan de Tweede Kamer werd toegestuurd, biedt gemeenten de vrijheid om met de inzameling van andere (grote) afvalfracties de textielinzameling te ‘compenseren’. Op zich zou dat geen probleem hoeven te zijn, zij het niet dat vanwege zeer hoge milieubelasting  - 6 procent van onze klimaatbelasting wordt veroorzaakt door kleding volgens Milieubalans 2008 van het Planbureau voor de Leefomgeving -  het gescheiden inzamelen van textiel juist gestimuleerd zou moet worden.”

Ondanks goede initiatieven die genomen worden en verschillende gemeenten die de textielinzameling wel hoog op de agenda hebben staan, lijkt de fractie textiel volgens Van Renssen al jaren van ondergeschikt belang bij zowel de Rijksoverheid als bij gemeenten en afvalbedrijven. “Een wel heel typerend voorbeeld diende zich aan toen eind februari Rijkswaterstaat een ’sneak preview’ gaf van de afvalpictogrammen die moeten gaan zorgen voor een betere herkenbaarheid en uniformiteit bij de afvalscheiding. Tot mijn stomme verbazing ontbrak het pictogram voor textiel. I rest my case.”

Ongewenst en onuitvoerbaar

kleding en schoenen.jpg"Het is opmerkelijk dat uitgerekend in dit Lap3 “textiel, inclusief schoeisel” niet als één groene-lijst afvalstof mag worden aangemerkt."

Een ander zorgwekkend punt dat Van Renssen in het sectorplan aantrof betreft de indeling op basis van groene en oranje lijst van afvalstoffen. Conform de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (Evoa) komt textielafval voor op de groene lijst van afvalstoffen (Bazel code B3030). Van Renssen: “Tot zover niets nieuws. Het gaat echter mis bij de allerlaatste paragraaf van de toelichting op het sectorplan. Hier wordt gesteld: “Schoeisel dat veelal bestaat uit leer, textiel en rubber staat niet op de groene lijst. Het bovenstaande betekent dat ingezameld textiel met schoeisel niet als groene lijst afval kan worden aangemerkt.” Als ik dit correct interpreteer, zou dat betekenen dat wanneer textiel en schoeisel (dat veelal bestaat uit leer, textiel en rubber) gezamenlijk (dus gemengd) wordt geëxporteerd, dit valt onder het regime conform de oranje lijst afvalstoffen en dus de procedure van voorafgaande schriftelijke kennisgeving en toestemming gevolgd dient te worden. Deze wijziging in Lap3 is ongewenst en volstrekt onuitvoerbaar. Immers, zowel sorteerbedrijven als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kunnen volgens mij onmogelijk van iedere schoen gaan beoordelen of deze nou wel of niet “veelal bestaat uit leer, textiel en rubber” .

Saillant detail in dezen is de titel van het (nieuwe) sectorplan. Waar in Lap2 het sectorplan nog ‘Gescheiden ingezameld textiel’  heet, is dit in Lap3 gewijzigd in ‘Gescheiden ingezameld/afgegeven textiel (incl. schoeisel)’ waarmee het gescheiden inzamelen van schoenen nadrukkelijk onder de textielinzameling wordt geschaard. Het is dan ook op zijn zachtst gezegd opmerkelijk dat uitgerekend in dit Lap3 ‘textiel, inclusief schoeisel’ niet meer als één groene-lijst afvalstof mag worden aangemerkt.”

Van Renssen geeft aan met bijzonder veel belangstelling uit te zien naar de definitieve versie van Lap3.