Categorie: duurzaam | Gepubliceerd: 09 januari 2018

Waterschappen verkleinen klimaatvoetafdruk

De waterschappen liggen goed op koers met de realisatie van hun duurzame ambities. Kansen om het nog beter te doen zijn er ook, bijvoorbeeld voor thermische energie uit afvalwater.

Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen over 2016. Met de Klimaatmonitor Waterschappen leggen de waterschappen verantwoording af aan de samenleving over de voortgang van de gemaakte afspraken met het Rijk op het gebied van energie, klimaat en duurzaamheid. Het streven is 100 procent energieneutraliteit in 2025.

Klimaatvoetafdruk

De waterschappen wekken in 2016 al 32 procent van hun totale eigen energieverbruik zelf op met duurzame energie. Hiermee liggen ze op koers om hun ambitie van 40 procent zelfvoorzienendheid in 2020 te halen. De verbetering van energie-efficiency bedraagt 4,5 procent per jaar over de periode 2009–2016. In 2016 is de totale klimaatvoetafdruk van de waterschappen 381 kiloton CO2. Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van ruim 48.000 huishoudens. Ook kopen de waterschappen nagenoeg 100 procent duurzaam in.

Energieneutraliteit in 2025

Arcadis brengt met de jaarlijkse Klimaatmonitor de energiebesparing, verduurzaming en de uitstoot van broeikasgassen van de waterschappen in kaart, zodat de waterschappen de ambitie van energieneutraliteit in 2025 kunnen bewaken. Ook bereiden de waterschappen zich met de verduurzaming voor op deelname aan het Klimaat- en Energieakkoord 2018.

Thermische energie uit afval

De waterschappen kijken naar mogelijkheden om te verduurzamen en maken daarbij gebruik van innovatieve toepassingen in het waterbeheer. Er wordt naast het gebruik van biogas bij waterzuivering bijvoorbeeld meer geïnvesteerd in zonne- en windenergie op eigen terreinen en er liggen kansen voor thermische energie uit afval- en oppervlaktewater. Daarnaast wordt er gekeken naar verbeterslagen in de eigen bedrijfsvoering. Op basis van de Klimaatmonitor is een rekenmodel ontwikkeld voor de waterschappen. Dit kan worden ingezet als managementinstrument om toe te passen bij het verdere verminderen van de klimaatvoetafdruk van ieder waterschap.

Meer informatie:

» Klimaatmonitor waterschappen 2016