Vademecum Afval En Recycling

Disclaimer


Disclaimer voor Vademecum Afval & Recycling

Uitgeverij Noordhoek B.V. (Kamer van Koophandel: 30193405), hierna te noemen Uitgeverij Noordhoek, verleent u hierbij toegang tot afvalonline.nl/vademecum (de Website). De toegang zal zich beperken tot de delen van de Website waar u op basis van uw abonnement toegangsrecht toe heeft. Hebt u geen abonnement, dan is het toegangsrecht beperkt tot de index of homepagina. Het is mogelijk dat informatie op deze Website wordt doorgelinked naar andere artikelen, beelden of onderdelen op afvalonline.nl. Het toegangsrecht tot informatie op deze Website geeft geen automatisch toegangsrecht tot de artikelen, beelden of onderdelen op andere delen van afvalonline.nl. De Website biedt informatie in tekst en beeld. Onder informatie wordt verstaan (niet limitatief) artikelen, teksten, grafieken, factsheets, tijdlijnen, tabellen, foto's, illustraties en databestanden. Uitgeverij Noordhoek behoudt zich het recht voor op elk moment de informatie en structuur van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Uitgeverij Noordhoek spant zich in om de informatie van de Website te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie onvolledig, gedateerd en/of onjuist is. Uitgever en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op de Website. Gebruiker van deze Website wordt met nadruk aangeraden de informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op zijn/haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De op de Website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Uitgeverij Noordhoek. In het bijzonder zijn alle gegevens, waaronder tarieven, statistieken, tabellen, grafieken en factsheets op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie. Uitgeverij Noordhoek is niet aansprakelijk voor storingen in de toegankelijkheid van de Website en het, niet beschikbaar zijn van mailservice of andere dienstverlening. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Uitgeverij Noordhoek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende alle inhoud en opmaak liggen bij Uitgeverij Noordhoek. Onder inhoud en opmaak wordt begrepen, de volgende niet limitatieve opsomming: teksten, foto's, tabellen, grafieken, factsheets, illustraties, databestanden, met inbegrip van de lay-out. Door het gebruik van deze Website verkrijgt de gebruiker op geen enkele wijze enige recht op het intellectuele eigendomsrecht.Alle rechten ten aanzien van de informatie op deze Website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Uitgeverij Noordhoek, dan wel bij de betreffende rechthebbenden. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Uitgeverij Noordhoek dan wel de rechthebbenden niet toegestaan om (delen van) deze Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te exploiteren. Hieronder wordt mede, maar niet limitatief begrepen: meervoudig printen, kopiëren, op andere wijze dupliceren, wijzigen, bewerken, vertalen, verhuren, archiveren, rubriceren of indexeren, uitlenen of op andere wijze aan derden beschikking stellen, publiekelijk voordragen, of anderszins openbaar te maken, in welke vorm of op welke manier dan ook. Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overname

Deeplinken of op een andere manier verwijzen naar artikelen op deze Website is alleen toegestaan als alleen de titel van het artikel wordt weergegeven in de deeplink. Voor alle overige vormen van overname of gebruik van de bovengenoemde inhoud en opmaak is vooraf schriftelijke toestemming vereist van Uitgeverij Noordhoek. Voor het overnemen en/of gebruik van de inhoud en opmaak zal een vergoeding gevraagd worden.

Schending van intellectuele eigendomsrecht

Indien blijkt dat u de intellectuele eigendomsrechten van Uitgeverij Noordhoek schendt of heeft geschonden, dan dient u alle schade die Uitgeverij Mediagroep als gevolg daarvan heeft geleden te vergoeden. De schade wordt geacht tenminste gelijk te zijn aan de vergoeding die Uitgeverij Noordhoek bedingt voor het gebruik van de Website door de periode van het onrechtmatige gebruik, vermeerderd met alle door Uitgeverij Noordhoek gemaakte kosten, inclusief de eventueel gemaakte volledige juridische en gerechtelijke kosten.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

NL-beleid

NEDERLANDSE WET- EN REGELGEVING

  • Extend