Privacyverklaring en cookiebeleid van Uitgeverij Noordhoek

Wij nemen uw privacy zeer serieus en verwerken uw gegevens met de grootst mogelijke zorg en veiligheid. De persoonsgegevens die wij verzamelen zullen wij niet aan derden verkopen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij van u verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken.

Wie zijn wij en wie bent u?

Uitgeverij Noordhoek BV is een in Utrecht gevestigde onderneming (KvK 30193405) met zowel print als online media en gespecialiseerd in B-to-B-communicatie voor het aandachtsgebied milieu, met name rondom afvalbeheer, recycling en circulaire economie. Deze privacyverklaring ziet op al onze producten, diensten en verwerkingen tenzij bij een product of dienst een apart statement is opgenomen. In deze verklaring spreken wij van 'wij, ons en onze' als we Uitgeverij Noordhoek bedoelen.

U bent een relatie. Een relatie is iedereen die een website van ons bezoekt, abonnee is van een van onze uitgaven, een e-mail stuurt of ontvangt of op een andere manier met een van onze medewerkers of een van onze producten of diensten contact heeft. In de meeste gevallen bent u afnemer van een product of een dienst, zoals bij een bezoek aan een website of een abonnement.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Ten eerste heeft de verwerking van een (beperkt deel) van de persoonsgegevens een wettelijke basis, bijvoorbeeld ten aanzien van de belastingplicht. De belangrijkste reden voor het verwerken van persoonsgegevens ligt in de uitvoering van een overeenkomst, zoals een abonnement. Hiervoor leggen we relevante gegevens vast, zoals verzend- en factuuradressen en eventuele persoonlijke voorkeuren over de wijze waarop de dienst geleverd wordt. Bij digitale diensten bijvoorbeeld ook om het gebruik van de dienst te vereenvoudigen, zoals snel en gemakkelijk inloggen. Verder kunnen we voor het optimaliseren van de dienstverlening ook een interesseprofiel vastleggen teneinde informatie beter en op maat te kunnen aanbieden.

Als kennisintensieve B-to-B-communicatieorganisatie is het verder essentieel om enerzijds de ontwikkeling in interesse in onderwerpen te monitoren en anderzijds een relatienetwerk te onderhouden dat informatie kan leveren. Hierdoor kunnen we tijdig inspelen op thema's en onderwerpen waaraan behoefte ontstaat en anderzijds ook tijdig experts benaderen om in die informatiebehoefte te voorzien. Ook daarvoor verzamelen we gegevens, zoals voor onderzoek naar welke diensten of onderwerpen veel interesse is of hoe een product of dienst (zoals een nieuwsbrief) gebruikt wordt.

Tot slot verwerken wij persoonsgegevens voor marketingacties van onszelf, bijvoorbeeld voor aanbiedingen van (proef)abonnementen of uitnodigingen voor evenementen.

Welke gegevens verzamelen we?

Omdat wij ons richten op B-to-B-communicatie heeft het merendeel van de gegevens die we vastleggen betrekking op ondernemingen of organisaties. Bovendien verzamelen we alleen de gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering of het verbeteren van de dienstverlening of activiteiten. Een aantal van deze gegevens geeft u rechtstreeks aan ons door, zoals via uw account voor een onlinenieuwsbrief of bij de bestelling van een print-uitgave. Een deel van de gegevens verkrijgen we automatisch, bijvoorbeeld informatie om een website goed en gebruiksvriendelijk te laten functioneren (bijvoorbeeld zodat u niet steeds opnieuw hoeft in te loggen). Andere automatisch gegenereerde gegevens komen uit het vastleggen hoe u met onze producten omgaat, door het gebruik van technologieën zoals cookies en het foutmeldingen en -rapporten of gebruiksgegevens. Tot slot registreren wij ook leveringsgegevens (zoals het versturen van een nieuwsbrief), factuur- en betalingsgegevens en overige communicatie (zoals inlogproblemen, contact per telefoon, brief of e-mail etc.).

Leeftijd en bijzondere persoonsgegevens

Doordat onze dienstverlening B-to-B-communicatie voor professionals betreft, is het onlogisch dat relaties van ons jonger zijn dan 16 jaar. Wij gaan er dan ook van uit dat iedere relatie ouder is dan 16 jaar en vragen daarom niet naar de leeftijd. Als u jonger bent dan 16 jaar, dan dient u eerst toestemming aan uw ouders/voogd te vragen voordat u gebruikmaakt van onze diensten. Door akkoord te gaan met het cookie- en privacybeleid garandeert u ons dat u ouder bent dan 16 jaar of dat u toestemming heeft gekregen van uw ouders of voogd.

Bijzondere persoonsgegevens verzamelen wij niet. Wanneer u ongevraagd bijzondere persoonsgegevens verstrekt, dan stemt u automatisch in met het gebruik van deze gegevens.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Met niemand, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Voorbeelden daarvan is een verzendhuis voor de verzending van vakbladen, voor de verwerking van abonnementen schakelen wij een administratiekantoor in en mocht u onverhoopt een factuur niet betalen, dan delen wij de noodzakelijke gegevens met een incassobureau. Met deze organisaties hebben wij overeenkomsten waarin staat dat zij de verstrekte gegevens alleen voor de uitvoering van de opdracht mogen gebruiken en deze niet openbaar mogen maken.

Vanuit privacyoverwegingen bieden wij niet de mogelijkheid om op onze site in te loggen via andere diensten, zoals Google+, Facebook of LinkedIn. Als u anderen wilt attenderen op artikelen van ons (let op het auteursrecht) via bijvoorbeeld sociale media als Facebook, Twitter en LinkedIn, dan zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van die organisaties zelf van toepassing.

Hoe beschermen wij persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Als relatie bent u natuurlijk zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw online accountgegevens die u kunt raadplegen via een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze zijn strikt persoonlijk en mogen aan geen ander worden overgedragen. Wij doen dat niet en vanuit onze algemene voorwaarden gaan we ervan uit dat ook onze relaties (abonnees) dat niet doen. Een eventuele inbreuk op de privacy die ontstaat doordat anderen dan de relatie/abonnee toegang tot het account hebben via de gebruikersnaam-wachtwoordcombinatie beschouwen wij niet als een datalek.

Doorgifte derde landen

Deze privacyverklaring geeft uitvoering aan de Europese General Data Protection Regulation (GDPR) in Nederland de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Landen buiten de Europese Unie hoeven zich niet aan de GDPR te houden en kunnen daarom een andere bescherming bieden. Voor de uitvoering van overeenkomsten doen wij bij voorkeur zaken met Nederlandse bedrijven. Ook onze servers voor digitale dienstverlening staan in Nederland of de Europese Unie. Het is onze uitdrukkelijke wens om geen derde landen buiten de EU in te schakelen. Het is echter in een globaliserende samenleving niet uit te sluiten dat wij op enig moment uw gegevens of een deel daarvan (moeten) doorgeven aan landen buiten de Unie, bijvoorbeeld omdat daar de bedrijven gevestigd zijn - of de servers van die bedrijven - die wij inschakelen voor de uitvoering van onze producten of diensten. Door gebruik te maken van onze diensten en producten, stemt u ermee in dat uw (persoons)gegevens aan landen buiten de Europese Unie worden doorgegeven.

Toegang krijgen tot uw persoonsgegevens en deze beheren

Bij onze onlinediensten kunt u via uw account de persoonsgegevens raadplegen, veranderen of verwijderen. Wilt u andere gegevens inzien, wijzigen of verwijderen, dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen via administratie@noordhoek.nl met de vermelding 'privacy' in het onderwerpveld. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens (laten) verbeteren en/of aanvullen, indien deze onjuist en/of onvolledig blijken te zijn. Ook zullen wij op uw verzoek uw persoonsgegevens (laten) verwijderen, wanneer uw persoonsgegevens niet ter zake doende blijken te zijn voor het doeleinde van de verwerking, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Cookiebeleid

Door gebruik te maken van onze websites, dat is al door deze te bezoeken, kunnen cookies geplaatst worden op het apparaat waarmee de website wordt bezocht. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de applicatie of browser stuurt met de bedoeling dat deze applicatie of browser de informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen.

Wilt u geen cookies? Uw browser kan zo ingesteld worden dat je geen cookies ontvangt. Onze websites werken ook zonder cookies prima. Het enige is dat u dan iedere keer opnieuw moet inloggen, instellingen hernieuwen en dat sommige delen van een website minder (goed) toegankelijk zijn.

Wij kunnen twee soorten cookies plaatsen. Ten eerste een functionele cookie van onszelf, bijvoorbeeld voor het inloggen en persoonlijke instellingen. Ten tweede analytische cookies. Daarvoor gebruiken we een derde partij: Google Analytics. Deze cookies geven ons geaggregeerde en geanonimiseerde informatie over het gebruik van de website, zoals welke pagina's worden bezocht en hoe lang, van welke website bezoekers komen enzovoort.

Het is mogelijk dat we, bijvoorbeeld omdat we onze dienstverlening willen verbeteren, andere cookies plaatsen van onszelf of van derden. Daarop zullen we het cookiebeleid mogelijk aanpassen.

Websites van derden

Wanneer u in een van onze digitale media (zoals website of nieuwsbrief) een internetlink aanklikt die u leidt naar een website van een derde, verlaat u onze onlinedienstverlening. Op het gebruik van de websites van derden zijn niet meer onze gebruiksvoorwaarden en ons cookie- en privacybeleid van toepassing, maar die van een ander. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor het gebruik van onlinediensten van derden, ook al verwijzen wij daarnaar.

Overdracht van onderneming of diensten

Indien Uitgeverij Noordhoek of een van haar activiteiten of diensten overgenomen wordt of indien een derde diensten of de uitvoering daarvan van Uitgeverij Noordhoek overneemt, worden uw persoonsgegevens overgedragen aan die derde.

Wijziging van het cookiebeleid- en privacyverklaring

De wereld verandert en wij veranderen mee. Zeker ten aanzien van privacyregelgeving verwachten we dat er nog aanpassingen zullen komen en ook kunnen wij nieuwe producten of diensten lanceren waardoor deze verklaring moet worden gewijzigd. Het is daarom handig deze privacyverklaring waarin inbegrepen ons cookiebeleid met enige regelmaat te raadplegen.


Deze versie was geldig vanaf 25 mei 2018 tot en met 16 mei 2022.