Categorie: advertorial | Gepubliceerd: 27 mei 2019

GipsNet recyclet gipsafval tot hoogwaardig poeder

GipsNet verwerkt sinds 2005 de moeilijk te recyclen afvalstromen gips en gasbeton. In de dagelijkse praktijk worden gips en gasbeton als één afvalstroom gezien, terwijl het hier om twee verschillende afvalstromen met beide andere specifieke eigenschappen gaat.

Sorteren van het gipsafval.

GipsNet heeft een in eigen beheer, ontwikkelde installatie waarmee gips wordt gesorteerd, ontdaan van verontreinigingen, gemalen en gezeefd tot een volledig schoon gipspoeder. Jaarlijks neemt GipsNet vele duizenden tonnen gipsafval in en in de afgelopen jaren is steeds meer productiecapaciteit gecreëerd. In de huidige markt bestaat er echter nog een grote hoeveelheid gipsafval die niet ter recycling wordt aangeboden. Een gemiste kans op het gebied van duurzaamheid, want dit gips kan worden gerecycled tot een hoogwaardig gipspoeder.

Het gerecyclede gipspoeder wordt door GipsNet geleverd als grondstof aan de gips verwerkende industrie. GipsNet heeft de mogelijkheid om het gipspoeder in diverse fracties te produceren, voornamelijk de fractie kleiner dan 1 mm is uniek. De gips verwerkende industrie maakt met behulp van het gerecyclede gips nieuwe gipsplaten of -blokken.

Bodemverbeteraar

GipsNet werkt constant aan nieuwe toepassingsmogelijkheden. Sinds januari 2019 wordt het gerecyclede gipspoeder toegepast als bodemverbeteraar op kleigronden. Het gerecyclede gipspoeder van GipsNet is toegevoegd op de bijlage AA van de Meststoffenwet. Hiermee is het toegestaan het gipspoeder direct toe te passen als meststof of het gipspoeder als grondstof voor meststof te gebruiken. Gips is direct oplosbaar in water, met als gevolg dat calcium snel vrij komt. Dit vrijgekomen calcium geeft meer lucht aan de kleigrond, waardoor de structuur en bewerkbaarheid van de kleigrond verbetert.

Gerecycled gipspoeder kan sinds dit jaar worden toegepast als bodemverbeteraar.

Gasbeton

Ook voor gasbeton heeft GipsNet een nieuwe toepassing ontwikkeld: ListaWee. ListaWee is een lichtgewicht gebonden funderingsmateriaal, dat gebruikt kan worden als fundering voor wegen en terreinen. ListaWee geeft een sterke reductie op de asfalt- of betondikte voor zwaarder belaste terreinen of projecten. Een druksterkte van 1,5 tot 5 MPa kan worden gerealiseerd, door verschil in toevoeging van hulpstoffen. ListaWee wordt geproduceerd conform de eisen uit de Beoordelingsrichtlijn 9322, hierdoor voldoet het product aan de eisen gesteld in het Besluit Bodemkwaliteit. Dit leidt tot een duurzaam vormgegeven bouwstof.

Transport

Gips en gasbeton kunnen worden aangeleverd bij de vestiging van Gipsnet in Gorinchem en Meppel. GipsNet B.V. verzorgt tevens het transport van gips en gasbeton per kipper trailers, containers, Walking Floors of per schip.


Vakblad Afval! maart 2019 (nummer 2)


Auteur: