Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 09 november 2023

Halfjaarresultaat: Renewi zet aandeelhouder meer voorop

De matige resultaten van het eerste halfjaar van Renewi leidt niet tot een bedrukte stemming in de boardroom. Renewi ziet een zonnige toekomst en de aandeelhouder gaat erin mee.

Stakeholder of shareholder. Voor ieder beursgenoteerd bedrijf altijd een worsteling. Renewi balanceerde ertussen, door vooral op het duurzame toekomstperspectief van het bedrijf te wijzen. De overnameperikelen van de afgelopen maand leidde tot een verschuiving van de focus. Waardecreatie krijgt ook een duidelijker financiële component. Tijdens de presentatie van de halfjaarresultaten bracht CEO Otto de Bont daarom de vernieuwde doelstellingen nog eens extra voor het voetlicht. Immers, het bod dat de Australische investeerder Macquarie eind september deed op Renewi met het doel om het recyclingbedrijf over te nemen, noodzaakte tot een concrete en transparante houding naar de aandeelhouder. De directie vond het bod te laag, maar daar moet natuurlijk ook bij verteld worden waarom. Op het Capital Markets Day van 4 oktober werd de strategie en de toekomst in den brede uiteengezet. En met succes; Macquarie verhoogde het bod enigszins, maar voor de aandeelhouders onvoldoende om er op in te gaan.

Groeiperspectieven

Kpi

2020

2023

Middellange
termijn

Onderliggende bedrijfsresultaat-marge

4%

7%

<10%

Vrije kasstroom/Ebitda

12%

10%

>40%

Rendement op investeringen (Roce)

6%

11%

>15%

Organische groei

2%

1%

>5%

Bij de halfjaarresultaten wordt ingezoomd op de groeistrategie en de financiële perspectieven. Die strategie is niet wezenlijk veranderd. Renewi wil marktleider zijn met een recyclingpercentage van 75 procent, marktleider in de productie van secundaire grondstoffen en dat marktleiderschap steeds verder uitbouwen. Maar daarnaast is er meer aandacht voor de aandeelhouder. De dividenduitkering die aan het begin van de coronacrisis was stopgezet, wordt aan het einde van dit boekjaar (maart 2024) hervat. Daarnaast zijn er vier nieuwe financiële Kpi’s geformuleerd naast de belofte om in 2028 de omzet via organische groei en acquisities te laten groeien met 1 miljard euro tot 3 miljard euro.

Resultaten vooralsnog matig

Kijkend naar de resultaten over het afgelopen half jaar, dan komt dat toekomstperspectief nog niet in beeld. Zowel de omzet als het resultaat nam af. Toch is CEO De Bont tevreden vanwege de economische tegenwind. De afzetmarkt voor veel secundaire materialen is na de piek door corona flink ineengestort. De markt voor bouw- en sloopafval kwam stil te liggen in Nederland vanwege de stikstofproblematiek. De bouw schakelt langzaam over op elektrisch, waardoor tegen het einde van 2024 deze markt weer moet aantrekken. Ook de energietransitie zal Renewi geen windeieren leggen want de nodige verbouwingen zal tot extra te bewerken afvalstromen leiden. Ook de prestaties bij Mineralz & Water lopen achter, maar dat komt door een vervroegde onderhoudstop bij ATM. Inmiddels draait het proces daar weer op volle toeren, met verhoogde doorzet. Positief is ook dat de afzet van de secundaire grondstoffen op gang komt. Niet in de laatste plaats voor het einde-afval certificaat voor grind, maar ook voor zand is een afnemer gevonden terwijl daarvoor het einde-afval certificaat nog hangende is. Ronduit positief zijn de prestaties van Maltha, en die zullen naar verwachting ook zo blijven. Glas recyclen is energetisch namelijk aanzienlijk beter dan vanuit nieuwe grondstoffen maken.

Glasrecycling is dan ook een van de sectoren waar Renewi organische groei van verwacht: 40 miljoen euro om precies te zijn. Ook de recycling van kunststoffen zal daaraan bijdragen, onder andere vanwege de nieuwe recyclingplant voor harde kunststoffen in Acht. Plastics staat voor een groei van 35 miljoen euro in de boeken. Organic moet zelfs 100 miljoen euro gaan bijdragen. Tot slot de 'zero waste solutions', waarmee klanten worden geworven om zo veel mogelijk afval te voorkomen en her te gebruiken. Volgens De Bont leidt dit al tot concrete resultaten bij zeer grote organisaties als Total en het Ministerie van Defensie waar Renewi onlangs nieuwe contracten van in de wacht sleepte. Hiervan wordt een organische groei van 50 miljoen euro verwacht.

Correctie voor recycling

Renewi houdt de doelstelling voor recycling van 75 procent, maar dat doel lijkt verder weg. Een jaar geleden werd in de halfjaarrapportage een recyclingspercentage van 68,4 procent opgegeven. Nu is dit gedaald naar 62,4 procent. Desgevraagd verklaart De Bont dat het verschil een puur administratieve is. Er heeft een correctie plaatsgevonden op de wijze waarop het recyclingspercentage wordt berekend, onder andere voor de verdamping van water.

Aanhoudende besparingen en ontslagronde

Zoals gepland is het herstructureringsprogramma Renewi 2.0 dat bij de coronacrisis begon afgerond. De kostenbesparing en efficiëntieverhogende maatregelen leiden inmiddels tot een structurele besparing van 20 miljoen euro per jaar. Desondanks wordt nog een extra besparingsprogramma ingezet, om de kosten met 15 miljoen euro per jaar te verlagen. De besparingen zullen gerealiseerd worden via reductie van 160 fte. De ontslagen zullen vallen bij zowel tijdelijk als werknemers in vaste dienst.

Verder zal in het begin van 2024 eindelijk afscheid worden genomen van de pps-contracten die Renewi met gemeenten in het Verenigd Koninkrijk heeft. Deze langjarige Engelse contracten zorgden voor flinke en soms onverwachte verliezen, hoewel ze het afgelopen jaar volgens verwachting hebben gepresteerd, maar nog steeds met verlies.

Investeringen en rente

Renewi blijft investeren. Bijvoorbeeld in het elektrificeren van het wagenpark, Volgend jaar moeten er 20 e-trucks rondrijden. Afgelopen tijd is er daarnaast geïnvesteerd in nieuwe sorteercapaciteit in België, de al genoemde plasticrecycling locatie in Acht, bodemassenrecycling in het Vlaamse Tisselt en de participatie in GreenCycl. Voor de financiering hiervan heeft Renewi afgelopen zomer de kredietfaciliteit weten te verlengen. De kernschuld is toegenomen van 371 miljoen euro naar 383 miljoen euro. Dat is met 2,1x Ebitda nog ruim onder de doelstelling van 3,5. Maar de toegenomen rente maakt dat de rentedekkingsratio inmiddels 6x Ebitda is, terwijl het doel daarvan 3,0x is.

Resultaten

 

 halfjaar24

 halfjaar23#

Wijziging

ONDERLIGGEND, NIET-STATUTAIR

 

 

 

Omzet

 €937.1m 

 €952.0m 

-2% 

Onderliggende EBITDA1

 €113.6m 

 €131.9m 

-14% 

Onderliggende EBIT1

 €50.7m 

 €75.2m 

-33% 

Onderliggende EBIT1 marge

 5.4% 

7.9% 

-2.5pps 

Aangepaste vrije kasstroom

€24.1m 

 €22.2m 

 

Vrije kasstroom1

 €(1.6)m 

 €(4.4)m 

 

Vrije kasstroom / EBITDA conversie

-1.4%

-3.3%

 

Rendement op geïnvesteerd vermogen1

8.1%

12.2%

 

Nettokernschuld*

 €383.2m 

 €387.7m 

 

 

 

 

 

STATUTAIR

 

 

 

Omzet

 €937.1m 

€952.0m 

-2% 

Operationele winst

 €64.1m 

€83.6m 

-23% 

Winst vóór belastingen

€45.4m 

€71.6m 

-36% 

Winst voor de periode

€35.3m 

€53.4m 

-34%

EPS (cent per aandeel)

42c 

66c 

-36%

Kasstroom uit operationele activiteiten

€94.7m 

€81.9m 

 

Totale nettoschuld
 (inclusief IFRS16-leaseovereenkomsten)

€687.9m 

 €687.6m 

 

1De definitie en de reden voor het gebruik van niet IFRS-maatstaven zijn uiteengezet in toelichting 18.

#Bepaalde waarden voor September 2022 zijn aangepast om aanpassingen in het voorgaande jaar te weerspiegelen, zoals vermeld in toelichting 2.

*De nettokernschuld, die wordt gebruikt om de schuldgraad bij banken te berekenen, is exclusief de impact van leaseverplichtingen volgens IFRS 16 en de nettoschuld in het kader van de PPP-contracten in het VK.