Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 09 november 2023

SGP: handen uit de mouwen voor hergebruik

Liever een heffing op het gebruik van polymeren dan “gedoe over de opslag voor wegwerpbekers en -bakjes.” Liever recycling centraal stellen dan het verminderen van restafval. En de SGP blijft voor het schrappen van zowel de importheffing als de CO2-heffing voor AEC's.

SGP-lijsttrekker Chris Stoffer
Foto: Cees van der Wal Fotografie

Wat zou er de komende jaren in Nederland moeten gebeuren op het gebied van afval en de circulaire economie? In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november heeft AfvalOnline die vraag voorgelegd aan politieke partijen. Vandaag het antwoord van de SGP.

“De SGP staat voor rentmeesterschap, ook in de omgang met grondstoffen en afval. Dat betekent dat we in willen zetten op minder gebruik van ruwe grondstoffen, langere inzetbaarheid van apparaten en bouwmaterialen, meer hergebruik van grondstoffen en recyclaat en het beperken van negatieve milieueffecten in de afvalketen. Het Nationaal Plan Circulaire Economie verdient concrete uitwerking en actie.  

Meer recyclaat 

Gebruik van recyclaat is vaak duurder dan gebruik van ruwe grondstoffen. Dat maakt gebruik van recyclaat minder aantrekkelijk en remt het gebruik ervan. De SGP vindt dat de vraag naar recyclaat gestimuleerd moet worden door bijvoorbeeld bijmengverplichtingen, heffingen op ruwe grondstoffen, het verlagen van de btw voor gerecycled plastic en/of meer circulair inkopen door overheden. Dat helpt meer dan aanbodgedreven beleid. De SGP ziet meer in een heffing op gebruik van polymeren dan in het huidige gedoe over de opslag voor wegwerpbekers en -bakjes.  

De SGP heeft gemerkt dat de afvalverwerkingsketen aanloopt tegen vervuiling van afvalstromen, waardoor hergebruik en recycling belemmerd wordt. Het is van belang om recycling meer centraal te stellen dan sec het verminderen van de hoeveelheid restafval. 

Grondstoffen uit afval 

Zodra stoffen als afvalstoffen zijn aangemerkt gelden strenge regels. Dat kan het gebruik van waardevolle afvalstoffen als nieuwe grondstof belemmeren. De SGP vindt dat de afvalstoffenregelgeving zo aangepast moet worden dat het eenvoudiger wordt om waardevolle afvalstoffen als grondstof aan te merken. Zo zijn waterschappen in staat om een achttiental grondstoffen uit het rioolwater terug te winnen. Het duurde bijna zes jaar voor de eerste grondstof – struviet – de ‘einde afval’ status kreeg. Dat moet en kan sneller. 

Liever repareren dan weggooien 

De SGP constateert dat de helft van de Nederlanders liever nieuwe spullen koopt dan iets wat kapot is te (laten) repareren. We willen dat Europese regels aangepast worden zodat onderdelen van apparaten eenvoudiger vervangen kunnen worden. We willen dat het leasen van goederen en het repareren van apparatuur gestimuleerd wordt door toepassing van een verlaagd btw-tarief.    

Hergebruik van bouwmateriaal 

In de bouwwereld is ook een slag te maken met hergebruik van bouwmateriaal. De SGP wil de milieuprestatienorm voor grote gebouwen aanscherpen, zodat dit hergebruik aangemoedigd wordt. Overheden kunnen in hun aanbestedingsbeleid een belangrijke aanjager zijn van circulair bouwen. 

Zonnepanelen 

De SGP wil meer aandacht voor de recycling van zonnepanelen. De groei van de vraag naar schaarse metalen voor de energietransitie overstijgt de groei van de winning, een achilleshiel voor een goede transitie. Hier moeten in Europees verband afspraken over gemaakt worden. Via regelgeving en subsidievoorwaarden moet de recycling van zonnepanelen gestimuleerd worden. 

Schrappen van de importheffing 

Inzet op een circulaire economie betekent niet dat je moet stoppen met nadenken. De SGP heeft zich sterk gemaakt voor het schrappen van de importheffing voor buitenlands afval. Als in het Verenigd Koninkrijk meer afval gestort wordt, omdat ze daar simpelweg niet voldoende verbrandingscapaciteit hebben, is het heel kortzichtig als je dat negeert. Die heffing moet van tafel. De SGP heeft zich ook verzet tegen de CO2-heffing voor afvalenergiecentrales. Afval verbranden blijft voorlopig nodig. Niet alles kan gerecycled worden, ook al doe je nog zo je best. Een CO2-heffing bovenop de bestaande en sterk gestegen afvalstoffenbelasting werkt contraproductief.”