Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 08 april 2019

Kamer nader geïnformeerd over Uitvoeringsprogramma CE

In aanloop naar het Algemeen Overleg Circulaire Economie op 11 april heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven de vele Kamervragen beantwoord over het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie.

De projecten die in het Uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, dragen allemaal bij aan de actielijnen uit de transitieagenda’s van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie. Daarmee dragen ze bij aan de operationele en strategische doelen van deze agenda’s, inclusief de overkoepelende doelen van het Rijksbrede programma: Nederland volledig circulair in 2050, en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen in 2050. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven in reactie op Kamervragen over het doel van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie en de transitieagenda’s. In de monitoring over de voortgang onder regie van het Planbureau voor de Leefomgeving zal worden bekeken in hoeverre de acties op weg helpen richting de doelen van 2030 en 2050 en welke bijsturing nodig is.

Geld

Wat betreft de hoeveelheid geld die wordt ingezet laat ze weten dat bij IenW twee maal 8 miljoen euro begroot is vanuit de rijksbegroting voor de jaren 2019 en 2020. Verder staat in hoofdstuk 5 van het Uitvoeringsprogramma dat er nog middelen vanuit de Klimaatenveloppe, de Natuur en waterkwaliteit-enveloppe, de Regio-enveloppe, middelen vanuit het interbestuurlijk programma en eigen middelen van EZK, LNV, BZK en BHOS zullen worden ingezet. Uit de Klimaatenveloppe is in 2018 12,5 miljoen euro beschikbaar gekomen voor circulaire projecten, voor 2019 is 22,5 miljoen euro toegekend aan IenW. Verder is uit de Klimaatenveloppe in 2019 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het tegengaan van voedselverspilling. Dit is bovenop de 7 miljoen euro die het kabinet al heeft toegezegd voor dit thema in de periode 2018-2021. Uit de Natuur en waterkwaliteit-enveloppe is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het tegengaan van microplastics in de periode 2018-2021, waarvan circa 3 miljoen euro specifiek voor 2019. Verder kan een beroep worden gedaan op diverse fondsen voor onderzoek en innovatie, financiële regelingen en worden er ook nog acties ge(co)financierd door anderen.

Nulmeting Plastic Pact

De lijst met vragen van de vaste Kamercommissie was met 127 vragen behoorlijk lang. Van Veldhoven heeft ze in haar reactie gebundeld per onderwerp. Zo laat ze in het kader van de transitieagenda Kunststoffen, weten dat de nulmeting die als vertrekpunt voor de uitvoering van het Plastic Pact wordt uitgevoerd, uiterlijk 1 november 2019 bekend zal worden gemaakt. De actieplannen binnen deze transitieagenda (chemische recycling, biobased plastics en meer en betere sortering) zullen in 2019 worden opgesteld. Ze verwacht dat ze de Kamercommissie hierover begin 2020 zal kunnen informeren.

Algemeen Overleg

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie staat op donderdag 11 april op de agenda van het Algemeen Overleg Circulaire Economie (van 14.00 tot 18.00 uur). Andere onderwerpen zijn de eerste wijziging andere ontwikkelingen en toezeggingen rond Lap3, het advies van de Gezondheidsraad ‘Gevaarlijke stoffen in een circulaire economie’, de evaluatie van het programma Van Afval naar Grondstof, het bestuurlijk overleg kleine plastic flessen in het zwerfafval en de RWS monitoring, afval uit kunstgrasvelden en het Plastic Pact.