Categorie: inzameling | Gepubliceerd: 07 juni 2019

Invoering nieuwe inzamelen gaat in Lelystad volgende fase in

Het college van Lelystad heeft de raad gevraagd in te stemmen met een krediet voor de aanschaf en het plaatsen van ondergrondse containers en een keuze te maken voor één van de drie voorgestelde varianten voor het gratis ophalen van grofvuil.

Voor het leveren en het plaatsen van de ondergrondse containers is een openbare aanbesteding geweest. De totale kosten van 1.465.000 euro voor de aanschaf en het plaatsen van de ondergrondse containers wordt verdeeld over een aantal jaren. De jaarlijkse lasten komen daarmee neer op 113.000 euro en worden gedekt uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing. Door de ervaring opgedaan in andere gemeenten is bekend dat er beter gescheiden gaat worden, stelt het college. Dat wil zeggen dat er meer papier en pmd wordt ingezameld (meer opbrengsten) en minder restafval (lagere verbrandingskosten). De afvalstoffenheffing zal hierdoor naar verwachting niet stijgen.

Grofvuil

De gemeenteraad heeft eerder aangegeven dat zij grof afval gratis wil laten ophalen in Lelystad. Het gratis ophalen is een onderdeel van een mix aan maatregelen die het plaatsen van grofvuil naast de containers moet voorkomen. Het college legt de gemeenteraad drie varianten voor, waarbij eenmaal of tweemaal per week op vaste dagen en op afspraak grof afval aan huis door HVC wordt opgehaald. Een derde variant is het wekelijks ophalen van grof afval via een vaste route. Voor alle drie de varianten geldt dat de kosten voor rekening van de gemeente zijn.

De voorkeur van het college gaat uit naar de variant waarbij grof afval op twee vaste dagen per week op afspraak gratis aan huis wordt opgehaald door HVC. Hiermee biedt de gemeente service aan inwoners om hun grof afval makkelijker kwijt te kunnen en om bijplaatsingen te voorkomen. Maar, het is aan de gemeenteraad om een keuze te maken. Als blijkt dat de gekozen variant in de praktijk niet het gewenste effect heeft, dan kan de gemeente het gratis ophalen van grof afval nog aanpassen.

Mix van maatregelen

Naast het gratis ophalen van grof afval stelt het college aanvullende maatregelen voor om de overlast van grof afval naast de containers te voorkomen. Zo stelt het college voor om zodra buurten gaan starten met het nieuwe inzamelen, handhavers prioriteit te laten geven aan het controleren van afval in de minicontainers en bij verkeerd gebruik mensen hier op aan te spreken. Verder stelt het college voor om afvalcoaches te trainen in het geven van voorlichting over het scheiden van afval en hen in te zetten wanneer buurten van start gaan. Tot slot worden inwoners via een nieuwsbrief en artikelen in de media geïnformeerd over het (beter) scheiden van afval.

Op dit moment bespreekt de gemeente de precieze locaties van de nog te plaatsen ondergrondse containers met omwonenden. De verwachting is dat dit proces in oktober is afgerond. Vanaf september start echter al het plaatsten van de ondergrondse containers in de eerste wijken. Het nieuwe inzamelen kan dan vanaf oktober fasegewijs worden ingevoerd.