Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 09 september 2019

Nieuwe afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen op tafel

Gemeenten kunnen straks zelf kiezen hoe betrokken ze willen zijn bij de sortering en vermarkting van pmd. Vanaf 2023 mogen ze het sowieso niet meer zelf doen. De vergoedingen voor inzameling en de stappen daarna worden gesplitst.

De VNG heeft een brief aan haar leden gestuurd over de nieuwe afspraken in het kader van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022. Voor de afspraken is overlegd met het Afvalfonds Verpakkingen en het Ministerie van IenW. Met het Afvalfonds Verpakkingen is afgesproken om ook vanaf 2023 samen te werken. Er is zekerheid over de werkwijze na 2022 nodig om te kunnen blijven investeren in het sluitend krijgen van de verpakkingsketen.

Vergoedingen vanaf 2020

Er komt vanaf 2020 een splitsing tussen de kostenvergoedingen voor de inzameling enerzijds en post-collection en vermarkting anderzijds. Gemeenten kunnen zelf bepalen in hoeverre ze betrokken willen zijn bij de keten voorbij de inzameling. Daarbij zijn drie scenario's mogelijk:

  • de gemeente draagt na inzameling het materiaal over aan het Afvalfonds;
  • de gemeente verzorgt inzameling, post-collection en vermarkting, maar kiest voor de laatste twee stappen voor een gemeentelijk samenwerkingsverband of een organisatie die afspraken maakt met het Afvalfonds. De afrekening van de stappen na inzameling geschiedt tussen het Afvalfonds en het samenwerkingsverband of de organisatie;
  • de gemeente behoudt de huidige ketenregierol tot maximaal het einde van de Raamovereenkomst (2023) en wordt door haar contractpartner(s) geïnformeerd over de verwerking en het verwerkingsproces van het ingezamelde materiaal. Daarna wordt overgestapt op één van de eerste twee scenario's.

 

Voor de inzamelkosten van pmd geldt een vergoeding van 261 euro per ton. De VNG waarschuwt dat dit bedrag niet vergeleken kan worden met de vergoedingen van voorgaande jaren, omdat de systematiek nu anders is. Daarbij gelden de uitgangsposten dat de inzamelkosten voor metaal/blik en drankenkartons worden vergoed, en de inzamelkosten van alle verpakkingen, inclusief niet-recyclebare verpakkingen. Er wordt een aandeel van 4 procent kunststof niet-verpakkingen vergoed en een aandeel van 15 procent stoorstoffen.

In 2020 wordt opnieuw onderzoek gedaan naar de inzamelkosten, en dat wordt vierjaarlijks herhaald. Bij ingrijpende beleids- of wetswijzigingen kan dat vervroegd worden.

Vergoeding 2017-2019

Wat betreft de vergoedingen over 2017, 2018 en 2019 blijft de ketenvergoeding gehandhaafd, op het niveau van de eerder gepubliceerde vergoedingen per ton (2017: 756 euro, 2018: 712 euro, 2019: 656 euro). Daarnaast ontvangen gemeenten een vergoeding voor de verwerking van kunststofresidu na sortering, met een maximum van 25 procent. Op het aandeel kunststof niet-verpakkingen wordt een correctie van circa 4,5 procent toegepast. Ook komt er een vergoeding beschikbaar voor ingezamelde en uitgesorteerde pet-trays. De hoogte daarvan is afhankelijk van de periode van productie en de gekozen verwerkingsoptie. Nedvang zal deze maand de gemeenten nog een brief sturen met meer details over de financiële afwikkeling van de afgelopen jaren.

Verdere afspraken

Verder zijn onder meer afspraken gemaakt over samenwerking, een recyclingdoelstelling en zwerfafval. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft samen met de VNG het Platform Ketenoptimalisatie opgericht. Dit is een overlegorgaan waar het Afvalfonds en de VNG sneller afspraken kunnen maken om knelpunten in de uitvoering op te lossen of om sneller in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, die bijvoorbeeld meer of betere recycling mogelijk maken.

De bestrijding van zwerfafval is in de huidige Raamovereenkomst Verpakkingen verweven met de afspraken over de inzameling van verpakkingsafval en de bijbehorende invulling van producentenverantwoordelijkheid. De afgelopen jaren hebben gemeenten gevraagd om uitbreiding van het statiegeldsysteem naar plastic flesjes en blikjes. De VNG commissie EKEM heeft in dat kader besloten om separaat afspraken te maken over een langjarige aanpak van de zwerfafvalproblematiek, waarbij de zwerfafvalvergoeding vanuit het Afvalfonds Verpakkingen wordt gecontinueerd.

Goedkeuring

De voorgestelde nieuwe afspraken vervangen voor een deel de huidige afspraken binnen de raamovereenkomstperiode en bieden tegelijkertijd een perspectief voor de langere termijn. Het nieuwe en volledige pakket aan afspraken wordt naar verwachting op 31 oktober behandeld door het VNG-bestuur. Afhankelijk van de uitkomst worden de afspraken vervolgens ter instemming voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 29 november 2019.