Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 01 juli 2020

Schrappen van importheffing per 2021 niet meer reëel

Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP) heeft een motie ingediend waarin hij de regering verzoekt in het kader van de voorbereiding van het nieuwe Belastingplan de importheffing voor buitenlands afval te heroverwegen. Staatssecretaris Van Veldhoven ontraadt de motie.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven bij het VSO Circulaire Economie.

Stoffer liet gisteren in de Kamer weten dat hij een heroverweging van de heffing op zijn plaats vindt. Wat betreft de Urgendamaatregelen (waar de importheffing onder valt) heeft het kabinet namelijk aangegeven dat het onwenselijk is om maatregelen te treffen die gepaard gaan met significante weglekeffecten naar het buitenland. TNO en CE Delft hebben in recente rapporten echter aangeven dat het totale effect van de importheffing voor buitenlands afval leidt tot een verhoging van de CO2-uitstoot in plaats van een verlaging. Volgens het Kamerlid zijn er inmiddels ook voldoende aanwijzingen dat er meer afval wordt gestort in het VK, met extra methaanemissies als gevolg.

Bij de indiening kreeg Stoffer direct steun van PVV-collega Roy van Aalst. Die had zelf geen motie voorbereid. Hij wilde het eens proberen door “een beroep te doen op het gezond verstand van de staatssecretaris”. Het kwam er op neer dat hij haar simpelweg vroeg welk probleem er nu eigenlijk opgelost wordt met de importheffing op afval. Hij voorziet dat de afvaltarieven zullen stijgen, dat er overcapaciteit zal ontstaan bij AEC’s en dat er verliezen zullen komen bij afvalbedrijven, waar decentrale overheden voor gaan opdraaien. De belastingbetaler betaalt uiteindelijk de rekening en dan wordt er ook nog eens meer afval gestort.

Opvallend was dat de VVD en het CDA, die voorheen toch geregeld kritische vragen stelden over de importheffing, zich opvallend stil hielden over de heffing. Dit met name tot irritatie van Van Aalst. Is de VVD nu de ondernemerspartij en hoe zit het met het boerenverstand van het CDA, vroeg hij zich af.

Beide coalitiepartijen wisten echter al hoe staatssecretaris Van Veldhoven in de wedstrijd zit. Zij voelt helemaal niets voor een heroverweging van de importheffing. De motie van Stoffer raadde de staatssecretaris dan ook af. Ze is bekend met de wens van de sector om de importheffing te vervangen door een alternatief dat evenveel doet op het gebied van CO2-reductie. Maar na gesprekken met de sector is gebleken dat er voor 2021 niet zo’n alternatief is. Ze blijft in gesprek over de kwestie, maar dat zal voor 2021 in ieder geval geen oplossing opleveren, liet ze weten.

Plastic

Verschillende Kamerleden dienden gisteren ook moties in over plastic. Namens GroenLinks kwam Suzanne Kröger met een motie om de regering te bewegen om spoedig tot een ambitieuze uitwerking van de Sup-richtlijn te komen. Ze hoopt op ambitieuze bindende nationale doelstellingen voor consumptievermindering, een verbod op het gratis verstrekken van kunststofproducten voor eenmalig gebruik, concrete acties om hergebruik te promoten en maatregelen om kwalitatief hoogwaardig te monitoren.

Verder verzocht ze in een motie de regering om op korte termijn in beeld te brengen welke concrete acties ondernomen kunnen worden om de recyclingsector te steunen, en hierover de Kamer na het zomerreces te informeren.

SP-Kamerlid Cem Laçin diende een motie waarin de regering wordt verzocht te onderzoeken voor welke plasticstromen en -producten een verplicht percentage gerecycled plastic ingevoerd kan worden. Bedrijven maken nog te weinig gebruik van gerecycled plastic in nieuwe producten, onder andere omdat nieuw plastic nog altijd veel goedkoper is dan gerecycled plastic.

Aanbestedingen

Jessica van Eijs van D66 diende een motie in waarmee ze hoopt dat de bouw meer circulair wordt. Ze roept de regering op nog dit jaar te onderzoeken hoe de MKI-waarde (milieukosten) zwaarder kan worden meegewogen in aanbestedingstrajecten van Rijkswaterstaat.

Ook Kröger denkt dat de circulaire economie gebaat is bij slimme aanbestedingen. Zij vraagt de regering in een motie om te onderzoeken of de recyclebaarheid van kleding en schoenen in de aanbestedingsregels kan worden opgenomen. Aanleiding is dat de regering kleding en schoenen heeft aangeschaft waarin GenX en Pfoa verwerkt zitten, terwijl er alternatieven zonder zeer zorgwekkende stoffen mogelijk zijn.

Textiel

Carla Dik-Faber van de ChristenUnie diende tot slot een motie in over de textielketen. Zij hoopt dat de textielinzameling en –verwerking door de coronacrisis worden geloodst, zodat Nederland ook op het gebied van textiel koploper kan worden in de circulaire economie. Daarom verzoekt ze staatssecretaris Van Veldhoven zich, in overleg met de Nederlandse textielketen, binnen Europa in te zetten voor fondsen die de Nederlandse ambitie ondersteunen en daarbij ook nadrukkelijk in te zetten op een gesloten keten in Europa inclusief producentenverantwoordelijkheid.

Over de ingediende moties wordt donderdag 2 juli plenair gestemd.