Categorie: bedrijfsnieuws | Gepubliceerd: 12 oktober 2020

Veolia ziet 'historische kans' voor overname Suez

Het Franse milieuconcern Veolia aast op Suez. Het bedrijf wil een belang van 29,9 procent in Suez overnemen van Engie en heeft daarvoor een bod ingediend. Op termijn wil Veolia Suez volledig overnemen. Alleen is Suez niet van de onverwachte avances gediend.


Foto: bas121 | 123RF

Vriendelijk. Zo noemt Veolia-CEO Antoine Frérot het bod om een aandeel van 29,9 procent in Suez van Engie over te nemen tegen 15,50 euro per aandeel. Deze prijs vertegenwoordigt een premie van 50 procent ten opzichte van de slotkoers van Suez op 30 juli. Engie krijgt tot 30 september de kans om in te gaan op het bod. Als dat gebeurt, houdt Engie overigens een klein aandeel in Suez: het bedrijf heeft nu 32,1 procent van de aandelen in handen.

Bij groen licht zal Veolia binnen anderhalf jaar ook een bod doen op alle resterende aandelen van Suez, om tot een volledige overname te komen. Zo wil Veolia een ‘Franse wereldleider in milieudiensten’ laten ontstaan. Het is overigens niet de eerste maal dat een samensmelting tussen de twee Franse concerns aan de orde is. In 2012 zouden gesprekken over een mogelijke fusie spaak zijn gelopen.

Frérot spreekt van een vriendelijke benadering, aangezien Veolia dezelfde activiteiten, bedrijfscultuur en waarden deelt met Suez. Bij het samengaan van de twee bedrijven zou een nieuw milieuconcern ontstaan met een omzet van rond de 41 miljard euro (gebaseerd op de cijfers van de bedrijven van 2019). 46 procent van de omzet zou verkregen worden uit wateractiviteiten, 40 procent uit afval en 14 procent uit energie. Verder heeft Veolia berekend dat kostenbesparingen door synergiën binnen vier jaar zouden oplopen tot 500 miljoen euro.

Of het bod ook zo vriendelijk is als Frérot doet voorkomen, valt te betwisten. Suez’ eerste reactie op het bod gaf weinig hoop op een soepele samensmelting: “Om de aanpak van Veolia is niet gevraagd en het is helemaal niet besproken met Suez.” Het bedrijf riep dezelfde dag de Raad van Bestuur samen om het bod te besproken. Na afloop sprak die unaniem zijn vertrouwen uit in het strategische project Suez 2030. Die strategie moet ervoor zorgen dat Suez ook in de toekomst succes kan blijven opereren als onafhankelijk bedrijf. In het kader van dit programma wil het bedrijf meer dan 1 miljard euro aan kostenbesparingen doorvoeren en tot 4 miljard euro aan activiteiten gaan verkopen. Het bestuur wil die koers aanhouden. De vraag is of de aandeelhouders dat ook willen. De aankondiging van Veolia leidde er toe dat het aandeel in Suez die dag significant steeg. Waar de slotkoers de vrijdag ervoor 12,24 euro was, lag de waarde van het aandeel de maandag erna op 14,54 euro.

Ideale positie

Vriendelijk of onvriendelijk – hoe groot is de kans dat het plan van Veolia ook echt slaagt? Volgens Gerda Nobel, overnameadviseur bij Oor/Winning Move, heeft Veolia voor zichzelf “een ideale positie” gecreëerd door zo publiekelijk de eerste stap te zetten. “De Raad van Bestuur van Suez is hierdoor genoodzaakt om de transactie te onderzoeken en in gesprek te gaan met Veolia. Veolia heeft al een uitgewerkt plan en de Raad van Bestuur staat voor de zware taak om de belangen van alle stakeholders van Suez te behartigen en daarbij de meerwaarde voor de aandeelhouders te behouden”, zegt ze. De realisatie van het huidige plan om wereldwijd marktleider te worden, Shaping Suez 2030, zal hierdoor behoorlijk worden vertraagd.

Ook als de partijen er niet uitkomen, kan dat gunstig zijn voor Veolia. “De aandeelhouders zullen Suez de rug toekeren en de beurskoers daalt.” Daarmee zou Suez extra kwetsbaar worden. “Wellicht leidt dit er toe dat de eerste stap kan worden overgeslagen en dat op niet al te lange termijn een openbaar bod op alle aandelen wordt gedaan.” Nobel verwacht dat Veolia eventuele onrust na een vijandige overname of fusie heeft ingecalculeerd.

Zorgen

De Suez-bestuurders stellen dat het aanbod van de concurrent zorgen oproept over de toekomst van waterzuiverings- en distributieactiviteiten in Frankrijk, evenals over de werkgelegenheid, gezien de hoeveelheid synergiën die door Veolia is aangekondigd. De plannen van Veolia leiden volgens de Suez-bestuurders juist tot dyssynergie en verlies van kansen in Frankrijk en in het buitenland. Bovendien zou de complexiteit van het gekozen proces leiden tot een operationele onderbreking van twee jaar, terwijl verschillende teams, in een post-Covid-context, gefocust moeten zijn op de uitvoering van hun strategisch plan.

De Raad van Bestuur van Suez heeft inmiddels een ad-hoccomité opgericht dat de door Veolia voorgestelde transactie (allereerst de overname van aandelen van Engie in Suez) nader gaat onderzoeken. Dit met oog voor het maatschappelijk belang van het bedrijf voor alle stakeholders van Suez en waardecreatie voor alle aandeelhouders.

Wat een fusie verder voor de situatie in Nederland zou betekenen, waar beide bedrijven immers ook actief zijn, is nog niet bekend. De Nederlandse kantoren van zowel Suez als Veolia konden geen reactie geven.

Heroriëntatie

Veolia’s bod volgde op een nieuwsbericht van Engie, waarin het bedrijf aangaf bezig te zijn met een strategische heroriëntatie. Groei werd voorzien in renewables en infrastructuur assets. Tegelijkertijd zou de afstoot worden overwogen van activiteiten die niet tot de corebusiness behoren, evenals van minderheidsbelangen. Daarmee wil het bedrijf de financiële flexibiliteit vergroten. Veolia’s bod speelt in op deze wens. 

Veolia heeft een paar mogelijke bezwaren op het gebied van mededinging geïdentificeerd en probeert deze vast te ondervangen met de aankondiging dat ze een koper heeft voor de Franse wateractiviteiten van Suez. Deze koper, de Franse infrastructuurbeheerder Meridiam, zou bereid zijn alle Franse wateractiviteiten, de engineering en de R&D op dit terrein, over te nemen. Daarnaast zouden er ook concurrentiebelemmeringen kunnen zijn met betrekking tot bepaalde afvalbeheeractiviteiten in Frankrijk en enkele zaken buiten Frankrijk. Hiervoor biedt Veolia niet direct een oplossing.

Ook PreZero wil activiteiten Suez inlijven

Suez zet ondertussen de verkoop van haar Europese afvalinzameling- en recyclingactiviteiten door. Niet met Veolia, maar met PreZero heeft het Franse bedrijf een overeenkomst getekend om exclusieve onderhandelingsgesprekken aan te gaan. Het zou gaan om een bedrag van 1,1 miljard euro waarvoor PreZero, onderdeel van het Duitse Schwarz Gruppe, alle activiteiten van Suez over op het gebied van afvalverwijdering en recycling in Nederland, Duitsland, Luxemburg en Polen overneemt. Deze activiteiten genereerden in 2019 een omzet van zo’n 1,11 miljard euro en een ebitda van zo’n 100 miljoen euro. De onderdelen plasticrecycling en de verwijdering van gevaarlijk en chemisch afval vallen buiten de overeenkomst.

Als de overeenkomst doorgaat - onder voorbehoud van de goedkeuring door de regelgevende instanties en de vertegenwoordigende organen van de werknemers - komen zo’n 2.000 medewerkers in Nederland voor PreZero te werken. De overname zal naar verwachting worden afgerond in het eerste kwartaal van 2021.

Strategische gedachte achter fusie

De samensmelting van Veolia en Suez ziet Veolia als een kans om een nieuwe organisatie te laten ontstaan die de concurrentie en de milieu-uitdagingen van de 21e eeuw op nationale, Europese en wereldschaal zou kunnen aangaan. De strategische gedachte hierachter is gebaseerd op vijf pijlers: expertise, innovatie, geografische versterking, een combinatie van krachten en waardecreatie.

Bredere expertise en een vergroot commercieel aanbod
De twee bedrijven, die een gemeenschappelijke nationaliteit, bedrijfscultuur en knowhow delen, zijn ook complementair op het gebied van waterbehandeling en -distributie, afvalinzameling en -herwinning, met name gevaarlijk en giftig afval, kunststofrecycling, bodemsanering, luchtkwaliteit en optimalisatie van het energieverbruik. Al deze vaardigheden, samengebracht onder dezelfde merknaam, bieden volgens Veolia een compleet scala aan oplossingen in een tijd waarin zowel overheidsinstanties als industriële klanten hun activiteiten schoner, efficiënter en beter willen maken.

Een groter innovatievermogen
De combinatie van talent en onderzoekvaardigheden zou de ontwikkeling van toekomstgerichte milieu-oplossingen versnellen en een beter rendement op de noodzakelijke investeringen mogelijk maken. Het verbeterde innovatievermogen zou ook worden ondersteund door met name Franse kleine en middelgrote bedrijven die werken aan innovatie op de belangrijkste gebieden van ecologische transformatie, via een door de nieuwe entiteit opgericht ondersteuningsfonds.
Tevens zou een nieuw beroepsopleidingscentrum (‘een nieuwe Europese school’ in de woorden van Veolia) worden opgericht, dat alle nodige vaardigheidsniveaus moet bieden voor de nieuwe beroepen die zullen ontstaan ​​door de ecologische transformatie.

Versterkte geografische posities
De geografische aanwezigheid van de nieuwe groep zou worden versterkt. Veolia is goed ingeburgerd in Centraal- en Oost-Europa en het Verenigd Koninkrijk, terwijl de historische regio's van Suez zich in Spanje en Noord-Europa bevinden. Buiten Europa, waar de belangrijkste groeiregio's voor de bedrijven liggen, zou het bedrijf in Zuid-Amerika en Australië in omvang verdubbelen, terwijl het zijn posities in Noord-Amerika en Azië aanzienlijk zou versterken.

Een natuurlijke combinatie van krachten
Het is het ideale moment voor Engie om haar belang in Suez aan Veolia te verkopen, zo pleit Veolia. Zowel Veolia als Suez hebben de afgelopen jaren reorganisaties doorgevoerd en de nieuwe strategische plannen, Shaping 2030 voor Suez en Impact 2023 voor Veolia, zijn beide gericht op internationale markten met een hoog groei- en innovatiepotentieel.

Een transactie die waarde creëert voor alle belanghebbenden
Voor medewerkers zou de nieuwe organisatie meer perspectieven en kansen bieden. Klanten, lokale overheden en industriële klanten zouden hierin een partner vinden die hen in staat zou stellen om hun eigen doelstellingen op het gebied van ecologische transformatie veel sneller te bereiken. Ten slotte zou deze transactie vanaf het eerste jaar waarde creëren voor de aandeelhouders van Veolia, in het bijzonder dankzij operationele en aankoopsynergieën die worden geschat op 500 miljoen euro, waarmee rekening is gehouden in de prijs die aan Engie wordt aangeboden.


Vakblad Afval! september 2020 (nummer 6)


Auteur: De redactie