Categorie: bedrijfsafval | Gepubliceerd: 15 december 2022

Industrie produceert weer meer afval

Sinds 2018 nam de hoeveelheid bedrijfs- en industrieel afval gestaag af, maar in 2021 was er weer sprake van een stijging.

In 2021 produceerde de industrie 13,6 Mton afval. Dat is 1,9 procent minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 

Het grootste deel van het bedrijfsafval (60 procent) was in 2021 afkomstig uit de voedings- en 
genotmiddelenindustrie. Die produceerde ongeveer 8,3 miljoen ton aan bedrijfsval. Dat is echter grotendeels vergelijkbaar met een jaar eerder, toen 8,26 Mton afval werd geproduceerd. De stijging van het industriële bedrijfsafval komt dus vooral uit de overige sectoren. De overige bedrijfstakken produceerden 5,3 Mton afval in 2021, een stijging van bijna 4 procent. De stijging was vooral te zien bij de papier-, de olie- en de basismetaalindustrie.

Ontkoppeling

Hoewel de afvalproductie dus is gestegen, is de productie van de industrie nog meer gestegen. Vergeleken met het basisjaar 2015 werd in 2021 14 procentpunt meer geproduceerd, maar kwam er circa 1,8 procentpunt minder afval vrij. Er is daarmee sprake van een ontkoppeling tussen productie en afvalproductie. Dit komt volgens het CBS vooral doordat bedrijfssectoren die over het algemeen minder afval produceren zijn een grotere ontwikkeling doormaken.

Verwerking

Het afval uit de voedings- en genotmiddelenindustrie bestaat vooral uit organisch afval en wordt bijna volledig wordt hergebruikt. Het wordt vergist, dient als meststof en reststoffen worden doorverkocht als veevoeder. Denk daarbij aan bierbostel uit de bierindustrie, schroot dat overblijft bij de productie van olie uit zaden of reststoffen uit de suikerindustrie. Van het afval uit de overige sectoren kon ongeveer 91 procent opnieuw gebruikt worden. Bijvoorbeeld door het verbranden met energieterugwinning (15 procent) of door recycling (76 procent). Het percentage van dit afval dat wordt hergebruikt schommelt al jaren rond de 90 procent.

Meer kolen, meer afval

Buiten de industrie en nijverheid komt ook afval vrij bij de bedrijfstak energievoorziening. Dat zijn 
met name bodem- en vliegassen. Doordat er de afgelopen jaren minder kolen werden ingezet voor 
het opwekken van elektriciteit, daalden de afvalstoffen in deze bedrijfstak sterk. Vooral tussen 2017 en 2019 was er een afname te zien. In 2021 is er weer wat meer steenkool ingezet dan in het voorgaand jaar. De afvalproductie nam vorig jaar ten opzichte van 2020 dan ook weer toe; met 32 procent naar 586 kton. Reststoffen uit de energievoorziening vinden een nuttige toepassing in de cement- en betonindustrie.