Categorie: beleid & uitvoering | Gepubliceerd: 24 juni 2020

Coronasteun op de tocht voor grote afvalbedrijven?

Bedrijven die via de Transparantiebenchmark van de overheid geen verantwoording afleggen over hun al dan niet duurzame ondernemingsactiviteiten, waaronder Suez en Beelen, zouden geen coronasteun moeten krijgen.

Dat vinden zeven leden van het Panel van Deskundigen van de Transparantiebenchmark. Deze benchmark, een onderzoek naar de kwaliteit en transparantie van de jaarverslagen van de 500 grootste bedrijven in Nederland, wordt jaarlijks georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In een brief aan verantwoordelijk minister Eric Wiebes en de directeur generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie schrijven de deskundigen, overigens op persoonlijke titel, dat de 250 bedrijven die structureel 0 punten halen op de benchmark geen staatssteun moeten krijgen naar aanleiding van de coronacrisis.

“Van deze groep is geen openbare informatie gevonden betreffende maatschappelijke verslaglegging. Jaar in, jaar uit weigeren ze een toelichting te geven op hun financiën, hun rol in de Nederlandse economie, hun CO2-uitstoot of op welk ander relevant aspect van hun bedrijfsvoering ook. Deze bedrijven kiezen ervoor om te opereren in het duister, en gevreesd moet worden dat het kortetermijndenken hierbij de boventoon voert”, aldus de deskundigen.

Het verstrekken van staatssteun aan dit soort ondernemingen druist in tegen de manier waarop de deskundigen vinden dat een duurzame economie in elkaar zit, stellen ze. “Staatssteun dient om in potentie gezonde bedrijven door de coronacrisis heen te helpen. Investeren in bedrijven die geen heldere visie op hun bijdrage aan de samenleving van de toekomst hebben levert waarschijnlijk een slecht rendement op, zowel financieel als sociaal”, schrijven ze aan de top van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Alsnog verantwoording afleggen

De deskundigen vinden dat alle 500 bedrijven die vallen onder de Transparantiebenchmark publiekelijk verantwoording moeten afleggen over de staatssteun die gevraagd of ontvangen is als gevolg van de coronamaatregelen. Ook de bedrijven die de afgelopen jaren nul punten scoorden op de Transparantiebenchmark. “Heroverweeg de ontvangen staatssteun die gedurende de coronacrisis is ontvangen als hier niet aan voldaan wordt. Bij een nulscore op de Transparantiebenchmark over verslagjaar 2020 kan bij leningen bijvoorbeeld een geen-coulance beleid worden gehanteerd bij de terugbetaling.”

Bedrijven die staatssteun hebben gevraagd en ontvangen zouden bij een nulscore op de Transparantiebenchmark over het verslagjaar 2020 moeten worden uitgesloten van verdere staatssteun, zoals het PSD-instrumentarium.

Afvalbedrijven

In de Transparantiebenchmark 2019 stonden enkele afvalbedrijven. Renewi bezette de 108e plek met een relatieve score van 39 procent. Beelen Group kreeg een zogenoemde 0-score, evenals Suez, omdat de organisatie deze verslagen niet (tijdig) kon beoordelen.