Categorie: verpakkingen & zwerfafval | Gepubliceerd: 16 november 2021

Opnieuw stijging van recyclingpercentage verpakkingen

In 2020 is 82 procent van de verpakkingen in Nederland gerecycled. Vooral de recycling van plastic verpakkingen steeg fors, van 54 naar 66 procent. Dat zal volgend jaar echter sterk veranderen.

Het coronajaar zette de afvalverwerkingsketen door een toename van ingezamelde hoeveelheden op scherp. Wel werden mooie resultaten geboekt, zoals meer glasrecycling en een groter aandeel ingezameld opk waarmee de tekorten aan materiaal in die keten kon worden aangevuld. Dat constateert Afvalfonds Verpakkingen directeur Hester Klein Lankhorst in de publieksversie van de Monitor Verpakkingen 2020. Tegelijkertijd waarschuwt ze voor wat komen gaat. “Het is natuurlijk prachtig dat de hoeveelheid van onze ingezamelde verpakkingen toeneemt, maar het ligt in de lijn der verwachting dat dit ook weer zal afnemen als mensen minder thuiswerken.”

Resultaten

Op hout na noteerden alle stromen hogere recyclingpercentages dan in 2019. Vooral de recycling van kunststof verpakkingen valt op. Dit steeg met 12 procentpunten van 286 kton in 2019 naar 368 kton in 2020 (waarbij er in 2020 26 kton meer aan plastic verpakkingen op de markt werd gebracht). Het Afvalfonds schrijft de stijging toe aan de toegenomen thuisconsumptie vanwege corona en de verwerking van voorraden. Bij papieren en kartonnen verpakkingen steeg zowel het aandeel ingezameld papier sterk, als het aandeel dat op de markt werd gebracht, waardoor het recyclingpercentage gelijk bleef. De stijging van het percentage gerecyclede glazen verpakkingen is volgens het Afvalfonds het gevolg van meer thuisconsumptie (vanwege de coronamaatregelen) en mogelijk ook beter inzamelgedrag. De recycling van metalen verpakkingen bleef gelijk. Bij houten verpakkingen valt op dat de hoeveelheid op de markt gebrachte verpakkingen sterk daalde van 657 kton naar 520 kton. De hoeveelheid gerecyclede houten verpakkingen daalde met 100 kton naar 354 kton, waardoor het recyclingpercentage met 1 procentpunt daalde. 

 

Materiaal Resultaat 2019 Resultaat 2020 Doelstelling EU 2020 Doelstelling NL 2020 Schatting resultaat nieuw meetpunt* Doelstelling NL 2025
Glas 88% 90% 60% 90% 74-80% 71%
Papier en karton 90% 90% 60% 75% 90% 85%
Kunststof 54% 66% 22,5% 50% 46-52% 50%
Metaal 95% 95% 50% 85% 86-90% 80%
Hout 69% 68% 15% 41% 68% 55%
Totaal recycling 80% 82% 55% 70% 76-78% 74%

* Op basis van onderzoeken van de Wageningen Universiteit. 

Afkeur

In de rapportage waarschuwt het Afvalfonds Verpakkingen verder voor de toename van vervuiling bij de pmd-inzameling. Dit mag maximaal 15 procent zijn. Komt de vervuiling daarboven dan zal dit leiden tot afkeur van partijen, wat eerder al gebeurde bijvoorbeeld bij pmd van Twentse gemeenten. 

Nieuwe berekeningsmethode 

De Europese Unie schrijft met ingang van 2021 een nieuwe methode voor om het recyclingpercentage te berekenen. Hiermee wordt het recyclingvolume later in het proces berekend dan nu het geval is. Ook moet worden gecorrigeerd voor de uitval bij recyclers wanneer die gesorteerd verpakkingsmateriaal verwerken. Concreet betekent dit dat het gewicht van recycling in 2021 lager zal zijn dan in 
voorgaande jaren en een negatief effect op de recyclingpercentages zal hebben (zie tabel waarin een inschatting is gemaakt voor de cijfers over 2020 volgens de nieuwe methode). Tegelijkertijd gaan volgend jaar nieuwe (hogere) recycledoelstellingen gelden. Dit zal de lat hoger leggen. "We weten niet hoe lang de stijging in inzameling door corona en voorraadvorming aanhoudt. [...] Het Afvalfonds en Nedvang onderzoeken momenteel welke effecten de nieuwe meetmethode daadwerkelijk heeft op de recyclingresultaten. Dit vraagt per materiaalsoort om meer informatie van de afvalbedrijven dan 
in voorgaande jaren en om informatie van de recyclers", kondigt de stichting vast aan.