Rapporten en publicaties


De kennisbank van AfvalOnline bevat documenten, zoals rapporten van onderzoeken, verslagen en notulen, uitspraken van rechtbanken en vele andere nationale en internationale publicaties.


Zoek

Er zijn 6131 items gevonden.

Sorteren op  

Kamervragen Naleving van de Richtlijn Industriële Emissies

Tussenevaluatie Landelijke Aanpak Zwerfafval

Trends in mondiale uitstoot CO2 en broeikasgassen

Feitelijke vragen naar aanleiding van de vaststelling van de begrotingsstaten 2018

Geannoteerde agenda Milieuraad 13 oktober 2017

Onderzoek functioneren certificatiestelsel asbest

Naar een circulaire economie - afvalbeheer in de EU

Rapport wereldgezondheidsorganisatie naar niet-overdraagbare ziekten

Evaluatie Monitoringsberaad Weee

Advies Raad van State inzake wijziging van het Activiteitenbesluit voor emissies stookinstallaties

Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor emissies stookinstallaties

Uitspraak Hoge Raad Asbest Amsterdam

Fashion at the Crossroads

Aanbiedingsbrief ZRD over samenwerking met Middelburg

Speech De Bruycker bij aantreden als voorzitter Cewep

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant inzake gunning Cure

Kamerbrief Thermphos

Barometer batterijenrecycling 2017

CPB-notitie - De circulaire economie van kunststof

Achtergronddocument bij CPB-notitie 'De circulaire economie van kunststof'