Afval! Jaarboek 2016

Het Afval! Jaarboek 2016 geeft de ontwikkelingen in de afvalbranche weer en blikt vooruit op wat komen gaat.

Bij de zestiende editie van het Jaarboek is de inhoud radicaal aangepast. De redactie heeft alle onderwerpen opnieuw geïnventariseerd, de structuur aangepast en de inhoud van het begin af aan opgebouwd. Het resultaat is een compacter jaarboek, waarin de informatie sneller toegankelijk is en overzichtelijker is gepresenteerd. Daarnaast is ook tegemoet gekomen aan het verzoek van velen om het Jaarboek online beschikbaar te stellen. In 2016 hebben we daarom bovendien de informatie van het Jaarboek herschikt en verdeeld in een print-product (het Jaarboek) en een online-product (het Vademecum).

Het Afval! Jaarboek 2016 in zijn nieuwe vorm geeft op hoofdlijnen de huidige stand weer van het afvalbeleid en de markt . De geschiedenis, ontwikkelingen en detailinformatie is online te vinden. De online-inhoud verschilt daarmee aanzienlijk van het Jaarboek, waardoor we de site een andere naam hebben gegeven: Vademecum Afval & Recycling.

 

De indeling van het Jaarboek 2016 is vergelijkbaar met voorgaande edities. Het boek behandelt de wet- en regelgeving, de jurisprudentie, beschrijft de ontwikkeling van de afvalmarkt en profileert de belangrijkste ondernemingen. Nieuw is dat  het boek er op gericht is de lezer snel informatie te geven, zowel in woord als in beeld. Daarnaast biedt het Jaarboek een overzicht van Nederlandse markten, bedrijven, instellingen en producten, evenals een wie-is-wie in de afvalsector. Alle ontwikkelingen en gegevens zijn geactualiseerd tot begin 2016. In het Jaarboek wordt bij iedere paragraaf met QR-code naar de pagina op het Vademecum verwezen, waar meer en gedetailleerde die informatie te vinden is.

 

Twee producten

Het Afval! Jaarboek 2016 en het Vademecum Afval & Recycling hebben inhoudelijk overeenkomsten maar worden als twee op zichzelf staande producten door ons aangeboden. Hierdoor kan iedereen voor zichzelf de beslissing nemen tussen print en online.

 

Hier is de inhoudsopgave van het Jaarboek 2016 weergegeven.  Wilt u een impressie van het hele jaarboek, ga dan naar het 'bladerboek'.

 

 

 

DEEL I: Beleid en markt

 

 

1.    EUROPEES BELEID

 

1.1. EUROPEES AFVAL- EN RECYCLINGBELEID

 

1.2. KADERS VAN HET AFVAL- EN RECYCLINGBELEID

1.2.1. Europa 2020-strategie (2010 – 2020)

1.2.1.1. Kerninitiatief ‘Efficiënt gebruik van hulpbronnen’ en Routekaart (2011-2014)

1.2.2. Map’s: Europese milieuactieprogramma’s

1.2.3. EU-beleid duurzame ontwikkeling

1.2.3.1. Actieplan voor duurzame consumptie en productie en een duurzaam industriebeleid (2008 – 2010)

1.2.4. EU-beleid grondstoffen

1.2.5. EU-beleid innovatie en financiering

1.2.5.1. Etap: Actieplan voor milieutechnologie (2003-2010)

1.2.5.2. EcoAP: Actieplan voor eco-innovatie (2011 – 2020)

1.2.5.3. Horizon 2020 (2014-2020)

1.2.6. Europees afval- en recyclingbeleid

1.2.6.1. Afvalstrategie (2005-2015)

1.2.7. Ontwikkeling circulaire-economiepakket (CEP)

1.2.7.1. Circulaire-economiepakket (CEP) (2014)

1.2.7.2. Circulaire-economiepakket (CEP) (2015)

 

1.3. EUROPESE REGELGEVING

1.3.1. Kaderrichtlijn Afvalstoffen

1.3.2. Richtlijn storten

1.3.3. Richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval

1.3.4. Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

1.3.5. Richtlijn batterijen en accu’s

1.3.6. Richtlijn autowrakken

1.3.7. Richtlijn scheepsafval en ladingresiduen

1.3.8. Richtlijn zuiveringsslib

1.3.9. Richtlijn PCB’s en PCT’s

1.3.10. Richtlijn beheer winningsafval

1.3.11. Richtlijn industriële emissies

1.3.12. Europese Verordening Overbrenging afvalstoffen (Evoa)

1.3.13. Verordening Reach

1.3.14. Verordening Dierlijke bijproducten niet voor menselijke consumptie

 

 

2. NEDERLANDS BELEID

 

2.1. NEDERLANDS AFVAL- EN RECYCLINGBELEID

2.1.1. Begin van afvalbeleid in Nederland

2.1.1.1. Circulaire economie

 

2.2. RAAMWERK AFVALBELEID

2.2.1. Landelijk Afvalbeheerplan (Lap)

2.2.2. Afvalbrief ‘Meer waarde uit afval’

2.2.3. Van Afval naar Grondstof (Vang)

2.2.4. Overzicht doelstellingen afval en recycling

2.2.5. Definities en begripsafbakening

2.2.5.1. Onderscheid afvalstof en niet-afvalstof

2.2.5.2. Onderscheid verwijdering en nuttige toepassing

 

2.3. BELEIDSINSTRUMENTEN VOOR AFVAL EN RECYCLING

2.3.1. Wet- en regelgeving

2.3.1.1. Wet milieubeheer (Wm)

2.3.1.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

2.3.2. Minimumstandaarden

2.3.3. Fiscale instrumenten

2.3.3.1. Verpakkingenbelasting

2.3.3.2. Afvalstoffenbelasting

2.3.4. Subsidies

2.3.5. Afspraken en overeenkomsten

2.3.5.1. Green Deals

2.3.5.2. Convenanten

2.3.5.3. Ketenakkoorden

2.3.6. Handhaving afvalregelgeving

 

2.4. DOSSIERS AFVAL EN RECYCLING

2.4.1. Dossier afval verbranden

2.4.2. Dossier storten

2.4.3. Dossier groente-fruit- en tuinafval (gft)

2.4.4. Dossier verpakkingen

2.4.5. Dossier zwerfafval

2.4.6. Dossier elektrische en elektronische apparatuur

2.4.7. Dossier in- en uitvoer van afval

2.4.8. Dossier energie uit afval

 

 

3. AFVAL IN CIJFERS

 

3.1. DOELSTELLINGEN

3.1.1. Overzicht van Doelstellingen

3.1.2. Doelstellingen voor verwerken

3.1.3. Doelstellingen per materiaal

3.1.4. Doelstellingen per productsoort

 

3.2. OMVANG EN AARD VAN NEDERLANDS AFVAL

 

3.3. INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

 

3.4. VERWERKEN VAN AFVAL EN RESTSTOFFEN

 

 

4. AFVAL IN DE MARKT

 

4.1. OMZET, WINSTGEVENDHEID EN WERKGELEGENHEID PER SECTOR

4.1.1. Afvalinzameling

4.1.2. Afvalbehandeling

4.1.3. Voorbereiden voor recycling

4.1.4. Groothandel in afval en schroot

 

4.2. TOP 40: OMZET EN WINSTGEVENDHEID

 

4.3. PROFIELEN NEDERLANDSE AFVALBEDRIJVEN

4.3.1. ACV

4.3.2. AEB

4.3.3. Afvalzorg

4.3.4. Area

4.3.5. ARN

4.3.6. Attero

4.3.7. Avalex

4.3.8. AVR

4.3.9. Avri

4.3.10. Baetsen

4.3.11. Beelen

4.3.12. Circulus-Berkel

4.3.13. Cyclus

4.3.14. Dar

4.3.15. Dusseldorp

4.3.16. EEW

4.3.17. GAD

4.3.18. GMB BioEnergie

4.3.19. GP Groot

4.3.20. HVC

4.3.21. Indaver Nederland

4.3.22. Irado

4.3.23. A. Jansen

4.3.24. Meerlanden

4.3.25. Omrin

4.3.26. Rad Hoeksche Waard

4.3.27. Rd4

4.3.28. Remondis Nederland

4.3.29. Rouwmaat Groep

4.3.30. Rova

4.3.31. RWM

4.3.32. Saver

4.3.33. Shanks Nederland

4.3.34. SNB

4.3.35. Sortiva

4.3.36. Spaarnelanden

4.3.37. Suez Nederland

4.3.38. Theo Pouw Groep

4.3.39. Twence

4.3.40. Twente Milieu

4.3.41. Van Bentum

4.3.42. Van Gansewinkel Groep

4.3.43. Van Kaathoven Groep

4.3.44. Van Werven

4.3.45. Vink

4.3.46. Waardlanden

 

DEEL II: WIE, WAT, WAAR?


1. BEDRIJVEN EN ORGANISATIES

Bedrijven en organisaties
Bedrijvenregister naar producten en diensten
Register van producten en diensten
Register van merken


2. MENSEN IN DE AFVALSECTOR


3. INDEX VAN BEDRIJVEN, GEMEENTEN, INSTELLINGEN EN ORGANISATIES