Vademecum Afval! 2019 (print)


Het Vademecum Afval! 2019 geeft de ontwikkelingen in de afval- en recyclingsector weer en blikt vooruit op wat komen gaat. De uitgave is een handboek waarin relevante informatie is samengevat over marktontwikkeling, statistische informatie en beleidsontwikkeling.

Het Vademecum Afval! is de voortzetting van het jaarboek Afval! Met de inmiddels zeventiende editie van het naslagwerk is print (het jaarboek) en online (Vademecum Afval & Recycling) onder dezelfde naam samengebracht.

De indeling van editie 2019 is vergelijkbaar met voorgaande edities. Het boek behandelt de wet- en regelgeving, de jurisprudentie, beschrijft de ontwikkeling van de afvalmarkt en profileert de belangrijkste ondernemingen. De uitgave is er op gericht de lezer snel informatie te geven, zowel in woord als in beeld. Daarnaast biedt de uitgave een overzicht van Nederlandse markten, bedrijven, instellingen en producten, evenals een wie-is-wie in de afvalsector. Alle ontwikkelingen en gegevens zijn geactualiseerd tot begin 2019. In het boek wordt bij iedere paragraaf met QR-code naar de pagina op het Vademecum Online verwezen, waar meer en gedetailleerde die informatie te vinden is.

 

Twee producten: print en online

Het Vademecum Afval! 2019 en het Vademecum Afval & Recycling (online) hebben inhoudelijk overeenkomsten maar worden als twee op zichzelf staande producten door ons aangeboden. Hierdoor kan iedereen voor zichzelf de beslissing nemen tussen print en online.

 

Hier is de inhoudsopgave van het Vademecum Afval! 2019  weergegeven. 

 

 

 

DEEL I: Beleid en markt

 

 

1.    EUROPEES BELEID

 

1.1. EUROPEES AFVAL- EN RECYCLINGBELEID

 

1.2. KADERS VAN HET AFVAL- EN RECYCLINGBELEID

1.2.1. Europa 2020-strategie (2010 – 2020)

1.2.1.1. Kerninitiatief ‘Efficiënt gebruik van hulpbronnen’ en Routekaart (2011-2014)

1.2.2. Map’s: Europese milieuactieprogramma’s

1.2.3. EU-beleid duurzame ontwikkeling

1.2.3.1. Actieplan voor duurzame consumptie en productie en een duurzaam industriebeleid (2008 – 2010)

1.2.4. EU-beleid grondstoffen

1.2.5. EU-beleid innovatie en financiering

1.2.5.1. EcoAP: Actieplan voor eco-innovatie (2011 – 2020)

1.2.5.2. Horizon 2020 (2014-2020)

1.2.5.3. Horizon Europe (2021-2027_

1.2.6. Europees afval- en recyclingbeleid

1.2.6.1. Afvalstrategie (2005-2015)

1.2.7. Ontwikkeling circulaire-economiepakket (CEP)

1.2.7.1. Circulaire-economiepakket (CEP) (2014)

1.2.7.2. Circulaire-economiepakket (CEP) (2015)

 

1.3. EUROPESE REGELGEVING

1.3.1. Kaderrichtlijn Afvalstoffen

1.3.2. Richtlijn storten

1.3.3. Richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval

1.3.4. Richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

1.3.5. Richtlijn batterijen en accu’s

1.3.6. Richtlijn autowrakken

1.3.7. Richtlijn scheepsafval en ladingresiduen

1.3.8. Richtlijn zuiveringsslib

1.3.9. Richtlijn PCB’s en PCT’s

1.3.10. Richtlijn beheer winningsafval

1.3.11. Richtlijn industriële emissies

1.3.12. Europese Verordening Overbrenging afvalstoffen (Evoa)

1.3.13. Verordening Reach

1.3.14. Verordening Dierlijke bijproducten niet voor menselijke consumptie

 

 

2. NEDERLANDS BELEID

 

2.1. NEDERLANDS AFVAL- EN RECYCLINGBELEID

2.1.1. Begin van afvalbeleid in Nederland

2.1.1.1. Circulaire economie

 

2.2. RAAMWERK AFVALBELEID

2.2.1. Landelijk Afvalbeheerplan (Lap)

2.2.1.1. Derde landelijke afvalbeheerplan 2017-2029 (Lap3)

2.2.2. Rijksbrede programma Circulaire Economie

2.2.2.1. Grondstoffenakkoord

2.2.2.2. Transitieagenda's

2.2.3. Van Afval naar Grondstof (Vang)

2.2.3.1. Convenant meer een betere recycling (Vang-Recycling)

2.2.4. Overzicht doelstellingen afval en recycling

2.2.5. Definities en begripsafbakening

2.2.5.1. Onderscheid afvalstof en niet-afvalstof

2.2.5.2. Onderscheid verwijdering en nuttige toepassing

 

2.3. BELEIDSINSTRUMENTEN VOOR AFVAL EN RECYCLING

2.3.1. Wet- en regelgeving

2.3.1.1. Wet milieubeheer (Wm)

2.3.1.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

2.3.1.3. Overige wetten

2.3.2. Minimumstandaarden

2.3.3. Fiscale instrumenten

2.3.3.1. Afvalstoffenbelasting

2.3.3.2. Subsidies

2.3.3.3. SDE+ regeling

2.3.5. Afspraken en overeenkomsten

2.3.5.1. Green Deals

2.3.5.2. Convenanten

2.3.5.3. Ketenakkoorden

2.3.6. Handhaving afvalregelgeving

 

2.4. DOSSIERS AFVAL EN RECYCLING

2.4.1. Dossier preventie en hergebruik van afvalstoffen

2.4.2. Dossier afval verbranden

2.4.3. Dossier storten

2.4.4. Dossier groente-fruit- en tuinafval (gft)

2.4.5. Dossier verpakkingen

2.4.6. Dossier zwerfafval

2.4.7. Dossier elektrische en elektronische apparatuur

2.4.8. Dossier in- en uitvoer van afval

2.4.9. Dossier energie uit afval

 

 

3. AFVAL IN CIJFERS

 

3.1. DOELSTELLINGEN

3.1.1. Ontwikkeling doelstellingen

3.1.2. Overzicht van doelstellingen

3.1.3. Doelstellingen voor afvalverwerken

3.1.4. Doelstellingen per materiaal

3.1.5. Doelstellingen per productsoort

 

3.2. OMVANG EN AARD VAN NEDERLANDS AFVAL

 

3.3. INZAMELING HUISHOUDELIJK AFVAL

 

3.4. VERWERKEN VAN AFVAL EN RESTSTOFFEN

 

 

4. AFVAL IN DE MARKT

 

4.1. AFVALMARKT: OMGEKEERDE ECONOMOE

 

4.2. NEDERLANDSE AFVAL- EN RECYCLINGMARKT

4.2.1. Ontwikkeling van de Nederlandse afval- en recyclingmarkt

4.2.2. Deelmarkten voor inzameling, recycling en verwijdering

4.2.3. De rol van de overheid in de markt

4.2.4. De toekomstige afvalmarkt


4.3. KARAKTERISTIEKEN NEDERLANDSE AFVAL- EN RECYCLINGMARKT

4.3.1. Omzet, winstgevendheid en werkgelegenheid per sector


4.4. ONTWIKKELING AFVAL- EN RECYCLINGONDERNEMINGEN

4.4.1. Afvalbedrijven: omzet en resultaat

4.4.2. Publieke versus private bedrijven: omzet en resultaat

 

4.5. PROFIELEN NEDERLANDSE AFVAL- EN RECYCLINGBEDRIJVEN

4.5.1. ACV

4.5.2. AEB

4.5.3. Afvalzorg

4.5.4. Area Reiniging

4.5.5. ARN

4.5.6. Attero

4.5.7. Avalex

4.5.8. AVR

4.5.9. Avri

4.5.10. Baetsen

4.5.11. Beelen

4.5.12. Circulus-Berkel

4.5.13. Cure

4.5.14. Cyclus

4.5.15. Dar

4.5.16. GAD

4.5.17. GP Groot

4.5.18. GMB BioEnergie

4.5.19. HVC

4.5.20. Indaver Nederland

4.5.21. Irado

4.5.22. A. Jansen

4.5.23. Meerlanden

4.5.24. Omrin

4.5.25. Ortessa (Van Kaathoven)

4.5.26. RAD HW

4.5.27. Rd4

4.5.28. Remondis Nederland

4.5.29. Renewi Nederland

4.5.30. Rouwmaat Groep

4.5.31. Rova

4.5.32. RWM

4.5.33. Saver

4.5.34. SNB

4.5.35. Spaarnelanden

4.5.36. Suez Nederland

4.5.37. Sortiva

4.5.38. Theo Pouw Groep

4.5.39. Twence

4.5.40. Twente Milieu

4.5.41. Van Bentum

4.5.42. Van Happen

4.5.43. Van Werven

4.5.44. Veolia Nederland

4.5.45. Vink

4.5.46. Waardlanden

 

DEEL II: WIE, WAT, WAAR?


1. BEDRIJVEN EN ORGANISATIES

Bedrijven en organisaties
Bedrijvenregister naar producten en diensten
Register van producten en diensten
Register van merken


2. MENSEN IN DE AFVALSECTOR


3. INDEX VAN BEDRIJVEN, GEMEENTEN, INSTELLINGEN EN ORGANISATIES