Artikelen


Er zijn 1757 items gevonden.

Sorteren op  

Samenwerking Limburgse gemeenten gaat niet zomaar

Samenwerken moet bij de Limburgse gemeenten een besparing van tenminste dertig procent opleveren. Dat lukt alleen als iedereen eensgezind binnenboord blijft. Hoewel er draagvlak voor het idee is, is het ook wennen voor veel gemeenten dat niet de provincie maar zijzelf het voortouw moeten nemen.

Synmet verwerft nu ook BOA

BOA in Enschede, producent van balenpersen, is sinds 1maart in handen van Synmet. De nieuwe eigenaar van de in 1956 door wijlen Karel Denneboom opgerichte machinefabriek heeft grote plannen. Synmet moet uitgroeien tot een internationale groep van technologische bedrijven, gespecialiseerd in milieutechnologie. Synmet richt zich daarin op de gehele bedrijfskolom.

Herijken en renoveren

Minister Kamp en staatssecretaris Van Geel hebben eind vorig jaar aangegeven het grote aantal VROM-regels te willen beperken. In lijn met het Strategisch Akkoord van het demissionaire kabinet Balkenende moeten onnodige regels en bureaucratie worden teruggedrongen. Op zich een logische gedachte; de beide paarse kabinetten hadden immers al fors ingezet op het snoeien in de administratieve lasten voor het bedrijfsleven, een exercitie die overigens weinig succesvol was. Van de voorgenomen 25 procent reductie werd een schamele 6 procent gerealiseerd.

Service is het managen van verwachtingen

Wagenparkbeheer is niet uitsluitend een zorg voor de gebruiker. Leveranciers zien ook een rol voor zichzelf weggelegd. Niet alleen om zorgen bij klanten weg te nemen. Service van wieg tot graf geeft kostenreductie voor de gebruiker en kennis van de markt voor de leverancier. Geesink ontwikkelde er zelfs een concept voor.

Dienstverlener moet onafhankelijk zijn

Voertuigbeheer is geen kernactiviteit voor organisaties die het afval inzamelen. Dat stelt Egon Hogenboom marketing manager van Techno Service Nederland. “Als dienstverlener moet je onafhankelijk zijn.”

Onderhoud en reparatie op één plek

"Over tien jaar zullen er nog hooguit twintig regionale werkplaatsen zijn." Dat voorspelt technisch directeur van Aratech, Henk Ledderhof. "De klant groeit toe naar een total-service-provider. Dat zie ik niet alleen bij de grote particuliere bedrijven, ook reinigingsdiensten willen dat."

One-stop-shopping is nog lange weg

Het ideale toekomstbeeld van van Gansewinkel wordt beheerst door one-stop-shopping: een compleet voertuig, chassis en opbouw, kopen bij één leverancier. De markt is nog niet klaar voor deze mate van integratie en hetzelfde geldt voor onderhoud. Dus voorlopig blijft van Gansewinkel veel zelf doen.

GFT-structuur geen doel op zich

Begin jaren negentig is in Nederland de gescheiden inzameling van GFT-afval voortvarend ter hand genomen. Tien jaar later staat de verwerking ervan flink onder druk. Een goed moment om de balans op te maken en conclusies te trekken voor de toekomst. Eén ding moet daarbij voorop staan: heilige huisjes lossen niks op.

Vliegassen in zoutmijnen: nuttige toepassing

Er lijkt een einde te komen aan een jarenlange discussie over de toepassing van vliegassen in zoutmijnen. Onlangs deed het Hof van Justitie een uitspraak die erop wijst dat dit wel degelijk nuttige toepassing betreft.

HIER en DAAR wat afval

Onze Lieve Heer heeft vele kostgangers, die allemaal afval produceren. Gezamenlijk houden ze daarmee een leger anderen aan het werk en beïnvloeden het aanzien van hun omgeving. Wilmie Geurtjens geeft haar kijk op de wondere afvalwereld.

Stortgasbenutting in China

De succesvolle aanpak in Nederland van stortplaatsen met stortgasbenutting in de jaren negentig van de vorige eeuw blijkt een exportproduct. Op verzoek van UNDP (United Nations Development Program) hebben Novem, Grontmij en Royal Haskoning samen met Chinese counterparts een actieplan opgesteld voor beter storten, stortgasonttrekking en benutting. Inmiddels is de Chinese overheid met de implementatie gestart.

Aanbesteden in de praktijk: tips en valkuilen

'Goed' aanbesteden (door opdrachtgevers) en 'accuraat' inschrijven (door inschrijvers) laat zich enkel in de praktijk leren. Kennis van de aanbestedingsregels is daarbij vanzelfsprekend nodig. Ook de jurisprudentie is belangrijk, met name omdat in uitspraken van rechters en arbiters duidelijke 'tips en valkuilen' zijn te vinden. Een korte 'tour d' horizon' langs voor de afvalbranche belangrijke uitspraken.

Wie maakt de laadruimte schoon?

Op 1 januari 2003 zijn de beleidsregels ten aanzien van verpakking en vervoer van asbesthoudende grond versoepeld. In bepaalde gevallen mag het vervoer in plaats van in 'big bags' plaatsvinden in gesloten kippers. Nadeel hiervan is de verontreiniging van met name de binnenkant van het voertuig en de onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid hiervoor.

Nieuwe politiek

Begin februari plofte het LAP (Landelijk Afvalbeheerplan) op de deurmat. Hoewel Afval-Nederland niet echt werd verrast met dit lijvige boekwerk, was het toch een symbolisch moment; een jarenlange voorbereiding werd met deze publicatie afgesloten. In zijn bege-leidend schrijven meldde staatssecretaris Van Geel dat het geen eenvoudige klus was geweest. Hij verwees daarbij naar de vele en indringende discussies die plaatsvonden en het feit dat dit LAP het onverwachte einde van twee kabinetten heeft meegemaakt. Het LAP is daarbij niets bespaard gebleven; het werd controversieel verklaard en moest onder het juk door van het Strategisch Akkoord. Van Geel besloot zijn brief met de mededeling dat het niet gelukt is om iedereen tevreden te stellen. Dat is begrijpelijk. Iedereen heeft zo zijn eigen stokpaardjes en die kunnen zelfs in onze polder niet allemaal met succes wor-den bereden.

Nieuw beleid (secundaire) grondstoffen vraagt vooral coördinatie

Eind november 2002 organiseerde de VVM (Vereniging van Milieukundigen) samen met het ministerie van VROM een bijeenkomst over Nederlands afvalbeleid op lange termijn. Nu het LAP de uitvoeringsfase nadert is 'Den Haag' meer dan gemiddeld geïnteresseerd in 'De toekomst van het Afval'. Is er wel nieuw beleid nodig?

Niks ladder: roltrap!

Het milieu is uit. Het eerste kabinet Balkenende had geen minister maar een staatssecretaris en dat zal met het nieuwe kabinet waarschijnlijk niet veranderen. Met zo weinig aandacht voor het milieu is er ook weinig aandacht voor de afvalsector. Dat is zeer onterecht want de anno 2003 kan de afvalsector beter gekoppeld worden aan marktwerking en het ministerie van economische zaken dan automatisch aan milieu. Parallel daaraan kan de ladder van Lansink vervangen worden door de roltrap van de afvalmarkt.

Kunststofafval steeds meer hergebruikt

"De trend in Europa gaat richting meer afval door meer verpakkingen. Dit is een gevolg van de individualisering en de toename van de welvaart." Aldus één van de uitspraken die te horen was op een onlangs gehouden congres van de Vereniging Milieubeheer Verpakkingen. Met het congres wilde de VMK stilstaan bij een tweetal ontwikkelingen: het derde Convenant Verpakkingen en een herziening van de Europese Richtlijn verpakkingsafval.

Veel mogelijkheden voor collectief bedrijfsafval

Met grote belangstelling heb ik kennis genomen van het artikel 'Collectieve afvalinzameling bedrijventerreinen nog geen successory' in Afval! nummer 9 van 2002. Deze belangstelling vloeit mede voort uit de ervaringen van ADMES bij het verhogen van de doelmatigheid van de afval-inzameling bij twee leden van ADMES, de ondernemersverenigingen op het bedrijventerreinen De Hurk te Eindhoven (± 250 ondernemingen) en het bedrijventerrein te Uden (± 250 ondernemingen). Ook bij deze projecten kan niet zonder meer van een successtory worden gesproken, ondanks dat bij de deelnemende ondernemingen zeer substantiële resultaten zijn bereikt. Een aantal van de in het artikel genoemde ervaringen zijn voor mij duidelijk herkenbaar. In aanvulling daarop wil ik enige opmerkingen plaatsen.

De (tijdelijke) dip van het bouw- en sloopafval

De bouw- en sloopsector heeft het zwaar. Volgens sommigen is het zelfs dramatisch. 11 september, de bouwfraude, de economische teruggang; een opeenstapeling van gebeurtenissen die het bouwvolume, en dus de hoeveelheid bouw- en sloopafval, sterk heeft doen afnemen. En dan ook nog een koude winter. Toch is het niet overal kommer en kwel en bovendien tekenen zich weer lichtpuntjes af. Een rondgang over de markt.

Project 'Monitoring en evaluatie van het Bouwstoffenbesluit'

Tijdens de behandeling van het ontwerp-Bouwstoffenbesluit in de Tweede Kamer is toegezegd dit besluit binnen twee jaar na inwerkingtreding te evalueren. Deze toezegging was met name een gevolg van het feit dat destijds reeds enkele Kamerleden grote vraagtekens hadden bij de uitvoerbaarheid. Het project 'Monitoring en evaluatie van het Bouwstoffenbesluit' loopt in principe tot 2005. De resultaten van de evaluatiestudies tot nog toe staan beschreven in de 'Tussenrapportage 2001'. Algemeen beeld is dat het Bouwstoffenbesluit door zowel de markt als de overheid als een belangrijk en bruikbaar instrument wordt gezien om hergebruik te stimuleren, aldus de tussenrapportage.